Turto vertės sumažėjimas

Situacijos

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Turto nuvertėjimo nustatymas turto vienetų grupei

2020-12-02 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip atlikti turto nuvertėjimo testą, jei Bendrovėje ilgalaikio turto vienetų yra virš 2000?

Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo atskleidimas metinėse finansinėse ataskaitose pagal TFAS

2020-11-23 Apskaita
D. Vaicekauskas

Faktas, jog turtas yra naujas, savaime nėra pakankamas argumentas, jog nėra kitų šio turto nuvertėjimo požymių, todėl turto nuvertėjimo analizė neturėtų remtis vien tik turto naujumo veiksniu.

Dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti įtaka turto nuvertėjimo vertinimui

2020-11-18 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip turėtų būti vertinamos neamortizuotos dotacijos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, lyginant turto balansinę vertę su turto atsiperkamąja verte?