Trumpalaikis turtas

Situacijos

Trumpalaikio turto perdavimas paramai

2020-09-23 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kokios mokestinės prievolės kyla perdavus paramai ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sąnaudoms priskirtą trumpalaikį turtą?

Nebaigtų vykdyti sutarčių apskaita ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, sustabdžius projektą

2020-05-10 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokių veiksmų turi imtis Bendrovė, nusprendusi sustabdyti statybų projektą?

Atsargų vertės nustatymas padidėjus gamybos užbaigimo išlaidoms pagal 2 TAS

2020-03-17 Apskaita
L. Šileikienė

Atsargų savikaina apskaitoje neturi viršyti sumų, kurias tikimasi gauti tas atsargas pardavus

Ilgalaikio turto, skirto parduoti, pripažinimas pagal 5 TFAS

2020-03-12 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius kriterijus turi atitikti turtas, kad būtų kvalifikuojamas kaip ilgalaikis turtas, skirtas parduoti?