Nuotolinė prekyba, elektroninė prekyba ir prekyba per elektronines sąsajas

One Stop Shop (OSS) – tai sistema, kuri palengvina PVM prievolių vykdymą asmenims, kurie tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas ES teritorijoje. Apmokestinamasis asmuo gali įsiregistruoti PVM mokėtoju vienoje ES valstybėje narėje ir per šią valstybę narę vykdyti įsipareigojimus, susijusius su mokestinėmis prievolėmis visose ES valstybėse narėse. OSS yra galimos 3 schemos: Europos Sąjungos (ES), ne Europos Sąjungos (ne ES) ir Importo.

ES schema - schema, skirta prievolių, susijusių su ES vidaus nuotoline prekyba prekėmis, prekių tiekimo valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugų, kurias teikia ES, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, įvykdymui. ES schemos mokestinis laikotarpis - kalendorinis ketvirtis.

Ne ES schema – schema, kuris skirta ES neįsikūrusiems asmenims, kurie teikia paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, kai tokių paslaugų suteikimo vieta yra atitinkama ES valstybė narė. Ne ES schemos mokestinis laikotarpis - kalendorinis ketvirtis.

Importo schema (IOSS) – yra schema, kuri naudojama, siekiant supaprastintai įvykdyti PVM prievoles, susijusias su nuotoline prekybai iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis. Ši schema dar gali būti vadinama IOSS. Importo schemos mokestinis laikotarpis - kalendorinis mėnuo.

2020 m. lapkričio 5 d. LR Seimas patvirtino PVMĮ pakeitimus, susijusius su PVM skaičiavimo tvarka, kai prekyba vyksta galutiniam prekių vartotojui (neapmokestinamajam asmeniui).

Prekių tiekimas ES viduje (PVMĮ XII skyrius 6 skirsnis). Nuo 2021 m. liepos 1 d. ES viduje vykdomos nuotolinės prekybos metinė riba (skaičiuojant prekybos apimtis visose ES šalyse, išskyrus įmonės įsikūrimo valstybę) - 10 000 Eur, kurią viršijus reikia skaičiuoti PVM vartotojo įsikūrimo (paskirties) šalyje, jį deklaruojant arba registruojantis PVM mokėtoju vartotojo įsikūrimo (paskirties) šalyje arba registruojant specialia „vieno langelio“ (angl. One Stop Shop, OSS) tvarka vienoje iš ES šalių (PVMĮ 6 skirsnis 115-6 str.). 

Jei pardavimų neapmokestinamiesiems asmenims suma į kitas ES valstybes einamaisiais kalendoriniais metais neviršys ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 Eur ribos, paliekama galimybė skaičiuoti PVM tik prekių tiekėjo įsikūrimo valstybėje (PVMĮ 13-2 str.). 

Paslaugų teikimas ES viduje (PVMĮ XII skyrius 6 skirsnis). Pagal pagrindinę paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklę, paslaugos laikomos suteiktomis pirkėjo įsikūrimo valstybėje, jei pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo (B2B), o paslaugos, kurios suteiktos neapmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis paslaugos teikėjo įsikūrimo valstybėje (B2C).

Nuo 2021 m. liepos 1 d., įsigaliojus PVMĮ pakeitimams dėl elektroninės prekybos, visos - ne tik telekomunikacinės, radijo, televizijos transliavimo ar el. būdu teikiamos - paslaugos neapmokestinamiesiems asmenims bus apmokestinamos PVM paskirties šalyje. Teikiant paslaugas ir viršijus 10 000 Eur ribą, atsiranda OSS schemos pasirinkimo galimybė.

Jei neapmokestinamiesiems asmenims suteiktų paslaugų suma į kitas ES valstybes einamaisiais kalendoriniais metais neviršys ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 Eur ribos, paliekama galimybė skaičiuoti PVM tik prekių tiekėjo įsikūrimo valstybėje (PVMĮ 13-2 str.). 

Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas iš už ES įsikūrusių valstybių (PVMĮ XII skyrius 7 ir 8 skirsniai). Nuo 2021 m. liepos 1 d. vykdant nuotolinę prekybą tarp ES šalių ir parduodant prekes ES vartotojams, PVM turi būti mokamas, neatsižvelgus į prekių siuntos vertę. Už ES ribų įsikūrusiems prekių tiekėjams, nuotoliniu būdu ES valstybių neapmokestinamiesiems asmenims tiekiantiems iki 150 Eur vertės prekių siuntas, turi tris pasirinkimo galimybes:

  • naudotis specialia importuojamų prekių schema (angl. Import One Stop Shop, IOSS) (PVMĮ XII skyrius 7 skirsnis 115-11 str.);
  • naudotis specialia importo procedūra (PVMĮ XII skyrius 8 skirsnis 115-16 str.);
  • importą atlikti įprastu standartinės muitinės deklaracijos pateikimo būdu.

Prekyba per elektronines sąsajas (PVMĮ 53-1 str.). El. sąsajos – tai ribotą atsakomybę turintys kanalai (prekyvietės, platformos, portalai ir pan.), kurie susieja tiekėją ir gavėją bei sudaro sąlygas el. prekybai. Nuo 2021 m. liepos 1 d. el. sąsajas valdantiems asmenims nustatomos įstatyme numatytais atvejais PVM prievolės. Esant nuotolinei prekybai per el. sąsajas būtina žinoti, ar prekės gabenamos iš už ES, ar ES ribose.

Prekes importuojant iš ne ES valstybės narės ES galutiniam vartotojui (neapmokestinamajam asmeniui), svarbi prekių siuntos vertė:

  • jei siuntos vertė neviršija 150 Eur, tai bus laikoma, kad prekes gauna ir tiekia el. prekyvietė. Šiuo atveju įvyks du menami tiekimai: taikydamas 0 % PVM tarifą, tiekėjas pateiks prekes el. prekyvietei, o pastaroji – taikydama prekėms taikomą paskirties valstybės PVM įstatymo nustatytą PVM tarifą, tieks prekes galutiniam ES vartotojui. El. prekyvietė, veikdama pagal naujas taisykles, taip pat galės pasinaudoti importuojamų prekių schema (IOSS schema) ir PVM skaičiuoti apmokėjimo už prekes metu.
  • importuojamų prekių siuntos vertei peržengus 150 Eur ribą, el. sąsaja nebus laikoma prekių tiekėja ir PVM surinkimo atsakomybė teks tiekėjui, taip pat galinčiam pasirinkti IOSS schemą.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. tiekėjams, per el. sąsają tiekiantiems prekes ES viduje, lieka atsakomybė patiems surinkti PVM. Naujos taisyklės šį procesą leidžia perkelti į vieno langelio OSS schemą.


Klausiate - atsakome

Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymo viešbučio restorano teikiamoms maitinimo paslaugoms nuo 2021 m. liepos 1 d.

2021-09-22 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais viešbučio restorano teikiamoms maitinimo paslaugoms nuo 2021 m. liepos 1 d. gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas?

Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymo maitinimo paslaugoms nuo 2021 m. liepos 1 d.

2021-09-08 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kuriais atvejais Lietuvos bendrovės, užsiimančios maitinimo paslaugų teikimu, nuo 2021 m. liepos 1 d. šioms paslaugoms gali taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą?

Dėl Lietuvos apmokestinamųjų asmenų prievolės registruotis OSS sistemos ES schemoje, vykdant nuotolinę prekybą ES

2021-08-18 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovės, per kalendorinius metus patiekusios prekių kitų ES šalių neapmokestinamiesiems asmenims už daugiau kaip 10 tūkst. Eur, privalo registruotis OSS sistemoje ir per ją vykdyti kitose ES šalyse kylančias PVM prievoles?

Išlaidų kompensavimo dokumentai

2021-07-07 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokiais apskaitos dokumentais Bendrovė turėtų įforminamti gautas išlaidų kompensacijos sumas?