Tarptautinė prekyba

1. Prekių eksportas

Tiekiamos prekės apmokestinamos 0 % PVM tarifu, jei už ES ribų prekes išgabena:

 • Tiekėjas ar jo užsakymu kitas asmuo;
 • Pirkėjas, įsikūręs už Lietuvos ribų ir neturintis Lietuvoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo.

PVM mokėtojas, pritaikęs 0 % PVM tarifą šiuo pagrindu, turi turėti įrodymus, patvirtinančius prekių išgabenimą už ES ribų.

2. Prekių importas

Prekių importas PVM įstatyme apibrėžiamas kaip:

 • Ne ES kilmės prekių įvežimas į ES teritoriją arba jų įvežimą sukėlę veiksmai;
 • ES prekių įvežimas į ES teritoriją iš trečiųjų teritorijų arba jų įvežimą sukėlę veiksmai.

Laikoma, kad ne ES prekės importuotos šalies teritorijoje, jeigu šios prekės yra Lietuvoje tuo metu, kai jos įvežamos į ES teritoriją, išskyrus atvejus, kai joms pradedami taikyti PVM Įstatyme nurodyti muitinės sankcionuoti veiksmai.

Prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda, kai prekės ne iš ES teritorijos įvežamos į šalies teritoriją. Importuotoms prekėms yra taikomas standartinis 21 % tarifas, išskyrus tam tikras išimtis.

3. Prekių tiekimas į ES

Prekių tiekimu į kitą valstybę narę laikomas:

 • Prekių tiekimas kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui, kai prekių tiekimas prasidėjo šalies teritorijoje;
 • Apmokestinamojo asmens prekių persivežimas verslo tikslais iš valstybės narės į kitą valstybę narę, kai prekes persiveža pats apmokestinamasis asmuo ar jo užsakymu trečioji šalis.

Prekių tiekimas į kitą valstybę narę apmokestinamas 0 % tarifu, jei:

 • Prekės išgabenamos iš šalies teritorijos ir tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui;
 • Išgabenamos naujos transporto priemonės iš šalies teritorijos kitos valstybės narės asmeniui;
 • Prekės gabenamos verslo tikslais ir asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju toje šalyje, į kurią prekės yra gabenamos, tokiu atveju PVM sąskaita-faktūra yra išrašoma pirkėjui (sau) naudojant tos šalies PVM mokėtojo kodą.

Taikant 0 % tarifą prekių tiekimui į kitas valstybes nares, svarbu turėti įrodymus, pagrindžiančius 0 % taikymą. Svarbu įrodyti, jog:

 • Prekių pirkėjas yra PVM mokėtojas valstybėje narėje, į kurią prekės tiekiamos, ir
 • Prekės buvo išgabentos iš šalies teritorijos.

Pabrėžtina, jog prekių tiekimo į ES šalis PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta “Atvirkštinis apmokestinimas” bei pateikiama nuoroda į PVM Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnį arba PVMĮ 49 straipsnį.

4. Prekių įsigijimas iš ES

Prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį laikomas:

 • Iš valstybės narės įsigytos prekės, kurių disponavimo teisės pereina jas įsigijusiam asmeniui ir šis asmuo gali disponuoti prekėmis kaip savininkas (dažniausiai pasitaikantys sandoriai);
 • Prekių importavimas į vieną valstybę narę, kurias importuoja juridinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos, o iš ten įsiveža į kitą valstybę narę. Tokiu atveju, juridiniam asmeniui prekių įsivežimas bus laikomas prekių įsigijimu iš tos valstybės narės, į kurią prekės buvo importuotos;
 • Apmokestinamojo asmens disponuojamų prekių įsivežimas iš vienos valstybės narės verslo tikslais į kitą valstybę narę, kai prekes taip įsiveža pats apmokestinamasis asmuo ar jo užsakymu kitas asmuo, išskyrus atvejus, kai įsivežimas atitinka PVMĮ 5(1) straipsnio 2 dalies sąlygas;
 • Prekių įvežimas į Lietuvą Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinių pajėgų ar jas lydinčių civilių darbuotojų reikmėms, kai tokiems tikslams skirtos prekės pagal PVMĮ 40 str. 3 dalį gali būti atleistos nuo importo PVM (jei jos būtų importuotos), tačiau tos prekės buvo panaudotos ne pagal paskirtį, tai laikoma, kad tos prekės yra įsigytos iš kitos valstybės narės ir už jas reikia apskaičiuoti PVM;
 • Prekių įsigijimas pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir (arba) atlyginimą dalimis, o asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai pagal sandorio sąlygas perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas.

Atvejai, kai prekės ar paslaugos, įsigytos iš kitos ES valstybės narės, nėra laikomos PVM objektu:

 • Rekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas;
 • Transporto priemonių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai jos įsigyjamos iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu, o jų tiekimas buvo apmokestintas išgabenimo valstybėje narėje;
 • Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai jie įsigyjami iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu;
 • Prekių pervežimas vyksta per Lietuvą į kitą valstybę narę, kurioje įvyks šių prekių tiekimas;
 • Prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kurioje jos bus instaliuotos arba surinktos ir kurioje įvyks šių prekių tiekimas;
 • Prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kai jos bus tiekiamos ES teritorijoje keleivius vežančiuose laivuose, orlaiviuose ir (arba) traukiniuose ir kai kitoje valstybėje narėje įvyks šių prekių tiekimas;
 • Prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kai prekės pervežamos dėl tiekimo, kuris apmokestinamas taikant 0 % tarifą;
 • Prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kurioje atliekamas šių prekių aptarnavimas (remontas, priežiūra, derinimas ir kt.), apdirbimas ir (arba) perdirbimas, jeigu po to prekės bus grąžintos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išvežtos, tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė;
 • Prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kurioje šias prekes jomis disponuojantis apmokestinamasis asmuo, įsikūręs išvežimo valstybėje narėje, naudoja teikti paslaugoms ir todėl jos ten pervežamos laikinai.

Prievolė apskaičiuoti PVM nuo įsigytų prekių apmokestinamosios vertės tenka Lietuvos PVM mokėtojams, kitiems apmokestinamiesiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) bei juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.


Klausiate - atsakome

Dėl Lietuvos apmokestinamųjų asmenų prievolės registruotis OSS sistemos ES schemoje, vykdant nuotolinę prekybą ES

2021-08-18 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovės, per kalendorinius metus patiekusios prekių kitų ES šalių neapmokestinamiesiems asmenims už daugiau kaip 10 tūkst. Eur, privalo registruotis OSS sistemoje ir per ją vykdyti kitose ES šalyse kylančias PVM prievoles?

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

Siuntimo paslaugų, suteiktų ES neapmokestinamiesiems asmenims, deklaravimas OSS sistemoje, kai prekės gabenamos iš Lietuvos

2021-06-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Bendrovės galės siuntimo paslaugas, suteiktas ES neapmokestinamiesiems asmenims, deklaruoti specialioje OSS sistemoje, kai prekių gabenimas prasidės Lietuvoje?

Dėl PVM prievolių, susijusių su ES vidaus nuotoline prekyba prekėmis, pasikeitimų nuo 2021 m. liepos 1 d.

2021-05-31 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokių pokyčių nuo 2021 m. liepos 1 d. sulauks Lietuvos apmokestinamieji asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą prekėmis ES viduje?