Sandoriai tarp asocijuotų asmenų

Asocijuotais asmenimis yra laikomi:  

 • Susiję asmenys (PMĮ 2 str. 33 d.), pvz.:
  • Vienetas ir jo dalyviai;
  • Vienetas ir jo valdymo organų nariai;
  • Vienetas ir jo dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su šio vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais;
  • Vienetų grupės nariai.
 • Asmenys, galintys vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.

Asocijuotų asmenų sudarytiems sandoriams taikomas Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 40 str. įtvirtintas ,,ištiestos rankos“ principas: 

„Ištiestos rankos“ principas reiškia, jog asocijuotų asmenų sudarytų sandorių kainos neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, pajamomis arba sąnaudomis (leidžiamais atskaitymais ir ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą. „Ištiestosios rankos“ principas grindžiamas asocijuotų asmenų sudarytų sandorių sąlygų palyginimu su palyginamuoju sandoriu ar sandoriais. 
Pažymėtina, kai yra sudaromi sandoriai tarp asocijuotų asmenų, taikant sandorių kainodaros taisykles, kartu rekomenduojama naudotis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sandorių kainodaros gairėmis tarptautinėms įmonėms ir mokesčių institucijoms.

2019 m. ir vėlesniais metais sudarytiems sandoriams  yra taikomi žemiau nurodyti kainodaros dokumentavimo reikalavimai: 

Kainodaros dokumentaciją sudaro 2 bylų rūšys: 

 • Pagrindinė byla (rengiama jei vieneto, priklausančio tarptautinei vienetų grupei, pajamos 15 mln. eurų);
 • Šalies byla (rengiama jei vieneto pajamos 3 mln. eurų).

Kainodaros dokumentacija neprivaloma sandoriui, kurio vertė ≤ 90 000 eurų, išskyrus jei:

 • su tuo pačiu susijusiu asmeniu sudaromų sandorių vertė per mokestinį laikotarpį viršija 90 000 eurų; 
 • sandoris yra neatsiejamai susijęs su kitu sandoriu, kurio vertė 90 000 eurų (todėl dokumentuojamas kartu);
 • sandoris yra sudarytas su tikslinėje teritorijoje įregistruotu asmeniu.

Terminai:

 •  Kainodaros dokumentacija, kurią sudaro pagrindinė ir šalies bylos, turi būti parengta iki kito mokestinio laikotarpio birželio 15 d. Mokesčių administratoriui pareikalavus, kainodaros dokumentaciją privaloma pateikti per 30 dienų nuo nurodymo įteikimo dienos;
 • Pagrindinės šalies bylos parengimui 2019 m. taikomas papildomas 6 mėn. terminas. 
   

Nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtintos turto perkėlimo apmokestinimo nuostatos, kurių taikymui yra aktualios kainodaros taisyklės:  

Siekiant, kad įmonių pelnas būtų apmokestinamas ten, kur sukuriama vertė – PMĮ buvo įtvirtintos turto perkėlimo apmokestinimo nuostatos. Turto perkėlimu laikoma operacija, kai vieneto turtas, naudojamas vieneto Lietuvos Respublikoje vykdomai veiklai, perkeliamas į užsienio valstybę ir pradedamas naudoti užsienio valstybėje vykdomai veiklai. Turto perkėlimo momentu vienetas pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas, kurias sudaro perkelto turto tikrosios rinkos kainos perkėlimo momentu ir turto įsigijimo kainos skirtumas. Kovos su mokesčių vengimu direktyva numato valstybėms galimybę nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinti teisę užginčyti perkelto turto vertę tuo atveju, kai ši neatitinka tikrosios rinkos vertės. Nepaisant to, PMĮ tiesiogiai šios teisės nenumato, todėl čia įsijungia sandorių kainodaros taisyklių mechanizmas.  

2020 m. ir vėlesniais metais sudarytiems sandoriams  yra taikomi žemiau nurodyti kainodaros dokumentavimo reikalavimai:

 •  Mažos pridėtinės vertės paslaugų kainos nustatymas gali būti atliekamas supaprastintu būdu, t. y. neieškant palyginimų galima taikyti 5 proc. dydžio antkainį išlaidų bazei, susijusiai su tokių paslaugų teikimu. Nepaisant to, šiai taisyklei yra taikomos tam tikros išimtys;  
 • Leidžiama nerengti pagrindinės ir/ar šalies bylų, kai asocijuotų asmenų sudaryti sandoriai vykdomi tik tarp Lietuvos įmonių. Nors formalaus reikalavimo tokius sandorius dokumentuoti nebelieka, reikia nepamiršti, jog visi sandoriai turi būti sudaromi ir vykdomi laikantis ,,ištiestos rankos“ principo.

Baudos už sandorių kainodaros dokumentavimo taisyklių nesilaikymą: 

Administracinių nusižengimų kodeksas numato, jog sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas bendrovės vadovui užtraukia baudą, kurios dydis gali siekti nuo 1 820 eurų iki 5 590 eurų, pakartotiniai nusižengimai užtraukia baudą nuo 3 770 eurų iki 6 000 eurų. 

Atsižvelgiant į tai, svarbu tinkamai parengti sandorių kainodaros dokumentacijas, kitu atveju tai gali ne tik užtraukti administracinę atsakomybę, tačiau kartu tapti nepatikimo mokesčių mokėtojo statuso priežastimi. Toks statusas kenkia bendrovės reputacijai, be to, iškyla ir teisinės pasekmės. Plačiau apie nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą:  https://vedlys.ey.com/video-apzvalgos/kaip-islikti-patikimu-mokesciu-moketoju

Pažymėtina, jog mokesčių administratorius turi teisę koreguoti asocijuotų asmenų sandorių kainas. Mokesčių administratorius nustatęs neatitikimų –  koreguoja mokesčio bazę. Atitinkamai, kyla atsakomybė pagal Mokesčių administravimo įstatymą, kuris numato baudas už neteisėtą mokėtino mokesčio sumažinimą. Mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų arba nuo 50 iki 100 procentų šios trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda. Kartu, už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokestį skaičiuojami delspinigiai. 

Deklaracijos

Pavadinimas Numeris Laikotarpis Forma Taisyklės
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita FR0528

Naujienos


Klausiate - atsakome

Įrengimų tikrosios vertės nustatymas, kai nėra atitikmenų rinkoje

2021-12-01 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokie yra galimi būdai nustatyti pasigamintų įrengimų tikrąją rinkos kainą, jei juos ketinama parduoti susijusiai šaliai?

Palūkanų normos pagrindimas finansavimo sandoriuose

2021-09-15 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip įrodyti VMI, kad paskolos palūkanų rinkos kaina yra 9 proc.?

Sandorių su asocijuotais asmenimis kainodaros dokumentacijos taikymas sandorių šalims

2018-03-29 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Ar sandorių kainodaros dokumentacija, kuri yra parengta prekių ar paslaugų teikėjo (pvz. motininės bendrovės) vardu gali būti naudojama ir kitų sandorio šalių – t. y. bendrovių, gaunančių dokumentacijoje nagrinėtas prekes ar paslaugas?

„Menamų“ palūkanų skaičiavimas

2018-03-29 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Kai kuriai atvejais bendrovė, suteikusi beprocentinę paskolą, turi skaičiuoti „menamas“ palūkanas. Pelno mokesčio tikslais tokios palūkanos turi būti įtraukiamos į apmokestinamąsias pajamas.