PVM tarifai

PVM tarifai:

 • Standartinis PVM tarifas – 21 %;
 • Lengvatinis PVM tarifas – 5 % arba 9 %;
 • Nulinis PVM tarifas (0 %).

Standartinis PVM tarifas taikomas visoms tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms Lietuvoje, taip pat prekėms įsigyjamoms iš kitos valstybės narės ir importuojamoms prekėms, jei nėra taikomos lengvatinis PVM tarifas.

0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos Lengvatiniu PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos
  5 % 9 %
 • Prekių išgabenimas (eksportui) iš ES teritorijos;
 • Keleivių išgabenamos prekės;
 • Su laivais ir orlaiviais susijusioms paslaugoms, čarteriui ir pan.;
 • Laivų ir orlaivių atsargoms;
 • Vežimo paslaugoms ir susijusiems sandoriams;
 • Draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu;
 • Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, ES institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtoms prekėms ir paslaugoms;
 • Auksui, tiekiamam Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui;
 • Prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams;
 • Kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui;
 • Tam tikriems atstovavimo sandoriams ir sandoriams įvykusiems už Lietuvos ribų;
 • Tam tikriems su tarptautine prekyba susijusiems atvejams, kuriems taikomos specialios taisyklės;
 • Prekėms, kurių tiekimas šalies teritorijoje neapmokestinamas PVM;
 • Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamoms vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, skirtoms COVID-19 ligos diagnostikai.
 • Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui;
 • Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos LR sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams;
 • Spausdintiems bei elektroniniams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto.
 • Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;
 • Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius);
 • Iki 2022 m. gruodžio 31 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms;
 • Keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais
 • Paslaugoms, taip pat nustatytais maršrutais keliaujančių keleivių bagažo vežimo paslaugoms;
 • Buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti LR energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui.
 • Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas, susijusias su alkoholiniais gerimais;
 • Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. meno ir kultūros įstaigų, meno, kultūros ir sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, kai netaikomos PVMĮ 23 str. nuostatos;
 • Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio ar kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms.

PVM neapmokestinamos šios prekės ir paslaugos:

PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos
 • Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;
 • Socialinės paslaugos ir susijusios prekės;
 • Švietimo ir mokymo paslaugos;
 • Kultūros ir sporto paslaugos;
 • Tam tikra veikla, nenurodyta aukščiau.
 • Pašto paslaugos;
 • Radijas ir televizija;
 • Nepriklausomų grupių veikla;
 • Draudimo paslaugos;
 • Finansinės paslaugos;
 • Specialūs ženklai.
 • Azartiniai lošimai ir loterijos;
 • Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma;
 • Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas;
 • Kiti ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami. Pavyzdžiui, investicinis auksas; PVM neapmokestinamas prekių tiekimas, kai jokia jų pirkimo ir (arba) importo PVM dalis nebuvo PVM mokėtojo atskaityta.

PVM mokėtojas turi galimybę pasirinkti apmokestinti PVM šias prekes (paslaugas):

 • Nekilnojamo turto nuomą;
 • Nekilnojamo turto pardavimą;
 • Tam tikras finansines paslaugas.

Ši galimybė galioja tik tuo atveju, jei paslaugos suteikiamos PVM mokėtojui, o toks pasirinkimas galioja ne trumpiau nei 24 mėn. visiems sudaromiems atitinkamiems sandoriams. Mokesčių administratorius turi būti informuotas apie pasirinkimą PVM apmokestinti savo vykdomus sandorius.  


Klausiate - atsakome

Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymo maitinimo paslaugoms nuo 2021 m. liepos 1 d.

2021-09-08 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kuriais atvejais Lietuvos bendrovės, užsiimančios maitinimo paslaugų teikimu, nuo 2021 m. liepos 1 d. šioms paslaugoms gali taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą?

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

PVM prievolės, kylančios įsigyjant prieigą prie internetinės informacinės platformos iš užsienio apmokestinamojo asmens

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos Bendrovėms kyla prievolė apskaičiuoti atvirkštinį PVM, įsigyjant prieigą prie internetinės informacinės platformos iš užsienio apmokestinamojo asmens?

Elektroninių žurnalų prenumeratų ir elektroninių knygų apmokestinimas PVM

2021-03-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar galima lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu apmokestinti elektroninių žurnalų prenumeratas bei elektronines knygas?