PVM apmokestinimo momentas

Apmokestinimo momentas – tai momentas, kada turi būti apskaičiuotas PVM už šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas. Apmokestinimo momentas yra ypatingai svarbus nustatant, kurį mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuotas PVM ir kurio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruojamas.

Prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai PVMĮ nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas.

Jei už tiekiamą prekę ar teikiamą paslaugą PVM sąskaita faktūra neišrašyta, apmokestinimo momentas atsiranda įvykus vienam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

 • Kai prekė perduodama ar paslauga suteikiama, arba
 • Kai gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą.

Kiti apmokestinamojo momento nustatymo atvejai:

Prekes tiekia ar paslaugas teikia užsienio apmokestinamasis asmuo

Jei prekes tiekia ar paslaugas teikia užsienio apmokestinamasis asmuo, išskyrus atvejus, kai pirkėjas pats turi apskaičiuoti ir sumokėti PVM, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

 • Kai pirkėjas gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas prekės tiekimas arba paslaugos tiekimas;
 • Kai pirkėjas sumoka atlygį už patiektą prekę arba suteiktą paslaugą;
 • Mokestinio laikotarpio, kurį prekės buvo patiektos arba paslaugos buvo suteiktos, paskutinę dieną, jeigu iki šios dienos neįvyko nė vienas iš aukščiau nurodytų įvykių.

Avansas

Avansas – visiškas ar dalinis atlygis, mokamas prieš prekės perdavimą arba paslaugos suteikimą.

Galimi apmokestinimo atvejai:

 • Kai už prekes ar paslaugas yra sumokamas avansas ir pagal sandorio sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda avanso gavimo momentu.
   
 • Kai už prekes ar paslaugas yra sumokamas avansas ir pagal sandorio sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, tokiu atveju prekės tiekėjas ar paslaugos teikėjas pardavimo PVM avanso gavimo momentu neturi skaičiuoti. Tačiau apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM, t. y. PVM apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą.

Svarbu:

 • Šios nuostatos netaikomos naudotų prekių, meno kūrinių, taip pat kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų tiekimui ir turizmo paslaugų teikimui, kadangi pastaraisiais atvejais apmokestinamoji vertė yra apskaičiuojama pagal maržos schemą;
 • Jei sutartyje numatyta avansą gauti už prekes ar paslaugas, kurios bus patiektos ar pateiktos anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, tačiau, pasikeitus sandorio sąlygoms, prekės buvo patiektos ar paslaugos suteiktos vėliau nei po 12 mėnesių, o apmokestinamasis asmuo nebuvo pasirinkęs prekių tiekimo arba paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą, tokiu atveju, apmokestinimo momentas - avanso gavimas.

Nuoma

Prekių tiekimu taip pat laikomas prekių perdavimas pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, pvz., finansinio lizingo, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir (arba) atlyginimą dalimis, jeigu pagal sandorio sąlygas asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas. Tokių sandorių atveju prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kai prekės yra perduodamos.     

Ilgalaikės paslaugos

Ilgalaikės paslaugos  – tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, taip pat tiekiant elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją.

Teikiant ilgalaikes paslaugas apmokestinimo momentas atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ar patiektų prekių kiekis. Ilgalaikių paslaugų teikimo bei prekių tiekimo atveju PVM sąskaita-faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos. Jei PVM sąskaita-faktūra neišrašoma, tokiu atveju, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas atlygis už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį.

Jeigu iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos ar pateiktos prekės, 10 dienos nėra išrašyta PVM sąskaita-faktūra už tą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ar pateiktų prekių kiekį ir nėra gautas atlygis už suteiktas paslaugas, tokiu atveju, apmokestinimo momentas atsiranda kitą dieną po minėto termino, per kurį dokumentas turėjo būti išrašytas, pabaigos.

Jeigu ilgalaikių paslaugų teikėjas arba prekių tiekėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo ir pagal PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 d. nuostatas apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas, tai mokestis apskaičiuojamas įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:  

 • Kai pirkėjas gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekis;
 • Kai pirkėjas moka atlygį už per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių arba suteiktų paslaugų kiekį (įskaitant avansą, mokamą pagal nuomos sutartį, kuri numato nuomojamo daikto perdavimą nuomininkui ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos);
 • Kito po ataskaitinio laikotarpio mėnesio paskutinę dieną, jeigu iki šios dienos neįvyko nė vienas iš aukščiau nurodytų įvykių.

Prekės suvartotos privatiems poreikiams tenkinti

Prievolė apskaičiuoti PVM už prekę ar paslaugą, suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, atsiranda tada, kai tokia prekė suvartojama arba paslauga suteikiama.

Tarptautinė prekyba

Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių tiekimą į kitą valstybę narę, taip pat eksportui, kuriems taikomas 0% tarifas, arba kitais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

Prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda, kai prekės ne iš ES teritorijos įvežamos į šalies teritoriją. Kai įvežtoms į ES teritoriją prekėms pradedamos taikyti laikinasis saugojimas, taip pat laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais ar išorinio arba vidinio tranzito muitinės procedūros, prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda, kai prekėms šios procedūros ar režimas nustojami taikyti šalies teritorijoje.


Klausiate - atsakome

PVM apmokestinimo momento nustatymas, kai pirkėjas į e-piniginę pervestas lėšas panaudoja vėliau

2021-09-06 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada kyla prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM: ar kai pirkėjas perveda lėšas į tiekėjo e-savitarnos svetainėje esančią e-piniginę, ar kai pirkėjas e-piniginėje turimas lėšas panaudoja prekių ar paslaugų įsigijimui?

Iš ES gautų prekių deklaravimas UPS-2, i.SAF ir FR0600, kai PVM sąskaitą-faktūrą tiekėjas išrašo kitą ataskaitinį laikotarpį

2021-04-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kurio ataskaitinio laikotarpio Intrastato įvežimo ataskaitoje, i.SAF pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų registre bei PVM deklaracijoje reikia deklaruoti iš ES gaunamas prekes, už kurias PVM sąskaita-faktūra gaunama tik kitą ataskaitinį laikotarpį?

Praėjusį mokestinį laikotarpį padarytų klaidų taisymas PVM deklaracijoje ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre

2020-12-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar reikia tikslinti praėjusio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją ir išrašomų PVM s/f registrą, jei išrašytoje PVM s/f buvo neteisingai nurodyta informacija apie patiektas prekes ir jų vertę?

Elektronikos prekių, kurioms taikomas atvirkštinis PVM, apmokestinimo tvarka, jas sunaudojant remonto paslaugoms

2020-07-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar elektronikos prekių, kurioms taikomas atvirkštinis PVM, vertės turėtų būti įtrauktos į bendrą suteiktų remonto paslaugų vertę, ar turėtų būti nurodytos atskirai, pritaikant atvirkštinį PVM?