Paslaugų teikimo EY mokesčių, apskaitos ir teisės vedlyje sąlygos ir jo naudojimo taisyklės

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 1. Nemokama prieiga – nemokama prieiga prie atskirų Paslaugos teikėjo nustatytų Portalo funkcijų ir Paslaugų.
 2. Registruota prieiga – Nemokama Prieiga prie atskirų Paslaugos teikėjo nustatytų Portalo funkcijų ir paslaugų, kurios Paslaugos
  gavėjui prieinamos užsiregistravus http://vedlys.ey.com ir susikūrus Naudotojo profilį.
 3. Mokama prieiga – įsigijus Paslaugų teikimo planą arba įsigijus Paslaugą suteikiama prieiga prie atskirų Paslaugos teikėjo nustatytų Portalo funkcijų ir paslaugų.
 4. Darbo diena  – kiekviena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas ne darbo dienas ir Paslaugos teikėjo ne darbo dienas, apie kurias Paslaugos gavėjui bus pranešta elektroniniu paštu.
 5. Atsakymas į klausimą – Paslaugos teikėjo parengtas atsakymas į Paslaugos gavėjo pateiktą klausimą šiose Taisyklėse aprašytais mokesčių, apskaitos ir teisės klausimais, ir patalpintas Portale skiltyje "Užduokite klausimą". Klausimą pateikusiam naudotojui išsiunčiamas informacinis pranešimas apie atsakymo patalpinimą Portale Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 6. Nesudėtingas klausimas – klausimas, kurio neapima Sudėtingo klausimo sąvoka.
 7. Sudėtingas klausimas – klausimas, kuriam nėra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras), nėra parengtas ir viešai paskelbtas klausimo temą nagrinėjančios institucijos paaiškinimas/komentaras jų internetiniame puslapyje, skirtingai suformuota arba nesuformuota mokestinė, apskaitos ir teisinė praktika, kai atsakymui reikalinga atlikti papildomą nagrinėjimą, atlikti detalesnę aplinkybių analizę, papildomai surinkti duomenis ir juos įvertinti.
 8. Naudotojo profilis – Naudotojo profilis, sukuriamas Naudotojui užsiregistravus Portale.
 9. Individuali konsultacija – laikoma Paslaugos teikėjo veikla, turinti šiuos požymius: a) rengiami atsakymai į Sudėtingus klausimus, teikiamos kitos individualios mokestinės, apskaitos ir/ar teisinės konsultacijos; ir b) Paslaugos teikėjo specialistas, siekdamas atsakyti į Naudotojo pateiktą klausimą, turi individualiai susipažinti su Paslaugos gavėjo veiklos ypatybėmis, sandorių elementais, komercinių, apskaitos, kitais dokumentais, atlikti tokių dokumentų analizę, parengti tokius dokumentus Paslaugos gavėjui. Aukščiau aprašyta Paslaugos teikėjo veikla laikoma Individualia konsultacija neatsižvelgiant į tai, ar, atlikus individualią Paslaugų gavėjo situacijos analizę, paaiškėtų, kad Paslaugos gavėjo pateiktas klausimas yra Nesudėtingas klausimas ar Sudėtingas klausimas. Individualios konsultacijos teikiamos tik pagal atskirai su Paslaugos gavėju sudarytą sutartį. Individualios konsultacijos rezultatai pateikiami ne per Portalo priemones, bet tiesiogiai Paslaugos gavėjui tarp šalių sudarytoje sutartyje apibrėžtu būdu ir forma.
 10. Paslaugų teikimo planai – Kainos | EY vedlys skelbiami paslaugų teikimo planai, kuriuos įsigijus suteikiama Mokama prieiga prie Paslaugų teikėjo nustatytų Portalo funkcijų plane numatytam laikotarpiui ir Naudotojų skaičiui.
 11. Taisyklės – šios Paslaugų teikimo EY mokesčių, apskaitos ir teisės vedlyje vedlys.ey.com ir jo naudojimo taisyklės.
 12. Sutartis – Paslaugos gavėjo sutikimas su šiomis Taisyklėmis dėl naudojimosi Portalu ir jame teikiamomis Paslaugomis šiose Taisyklėse apibrėžtomis sąlygomis ir tvarka.
 13. Paslauga – prieiga prie Portale teikiamos paslaugos ir (ar) Portalo funkcijų, taip pat atsižvelgiant ir į Paslaugos gavėjo įsigytą Paslaugų teikimo planą ar konkrečią Paslaugą.
 14. Paslaugos gavėjas – Lietuvoje ar užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, juridinio asmens atstovas ir (ar) Naudotojas.
 15. Paslaugos teikėjas – UAB „Ernst & Young Baltic“, adresas: Aukštaičių g. 7, Vilnius 11341, Lietuva, juridinio asmens kodas 110878442, PVM mokėtojo kodas LT108784411.
 16. Lankytojas – asmuo, kuris lankosi Portale ir naudojasi Nemokama prieiga.
 17. Naudotojas – asmuo, kuris naudojasi Portalo Registruota prieiga ir (ar) Mokama prieiga.
 18. Portalas – EY mokesčių, apskaitos ir teisės vedlys, pasiekiamas adresu http://vedlys.ey.com.
 19. Kliento tapatybės nustatymas – Paslaugų teikėjo veiksmai, kurias nustatoma ir deramai patikrinama Paslaugų gavėjo ir jo naudos gavėjų tapatybė, kaip tai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas.

2. BENDROJI DALIS

 1. Paslaugų internetu teikimą organizuoja ir Portalą administruoja Paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresas yra vedlys@lt.ey.com.
 2. Paslaugos internetu teikiamos šiose Taisyklėse ir taikomuose teisės aktuose numatyta tvarka.
 3. Taisyklės nustato naudojimosi Portalu tvarką, Paslaugos teikėjo teikiamų elektroninių Paslaugų apimtį ir rūšį, šių Paslaugų teikimo tvarką, Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo teises ir pareigas.
 4. Paslaugos gavėjai, kurie nori naudotis Portalu, įskaitant jame teikiamomis Paslaugos teikėjo Paslaugomis, privalo ne tik perskaityti šias Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu, taip pat laikytis šių Taisyklių nuostatų. Naršydamas Portale Paslaugos gavėjas ir (ar) Lankytojas pareiškia ir patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, įskaitant šių Taisyklių 14 skyriaus 1 punkte nurodytą Asmens duomenų privatumo politiką, suprato jų turinį, taip pat be jokių išlygų sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Paslaugos gavėjas ir (ar) Lankytojas nesutinka su Taisyklėmis, įskaitant šių Taisyklių 14 skyriaus 1 punkte nurodyta Asmens duomenų privatumo politika, jis negali naudotis Portalu.
 5. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ir (ar) šių Taisyklių 14 skyriaus 1 punkte nurodytą Asmens duomenų privatumo politiką. Su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, taisymais ar papildymais Paslaugos gavėjas ir (ar) Lankytojas galės susipažinti jas paskelbus Portale ir, norėdamas įsigyti mokamą Paslaugą Portale, privalės iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis. Jei pakeitimai bus reikšmingi, Paslaugos teikėjas Paslaugos gavėjus informuos naudodamasis Portale prieinamų funkcionalumų pagalba ir (ar) Paslaugos gavėjo nurodytu el. paštu tam, kad Paslaugos gavėjas turėtų galimybę susipažinti su pakeitimais ir, jei pakeitimai jo netenkina, atsisakyti galimybės naudotis Portalu, įskaitant atsisakyti Paslaugų. Jei Paslaugos gavėjas po paskelbtų Taisyklių pakeitimų tęsia naudojimąsi Portalu, įskaitant Paslaugomis, laikoma, kad Paslaugos gavėjas sutiko su Taisyklių pakeitimais.
 6. Naudotojo profilio sukūrimas ir kiekvieno Paslaugų užsakymo pateikimas reikalauja Paslaugos gavėjo patvirtinimo, kad jis susipažino, sutinka, taip pat įsipareigoja laikytis Taisyklių, įskaitant ir šių Taisyklių 14 skyriaus 1 punkte nurodytos Asmens duomenų privatumo politikos. Paslaugos gavėjo sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Portalo lauke pateiktą nuorodą „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį.

3. NAUDOJIMASIS PORTALU IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1. Paslaugos gavėjas gali naudotis Portalu, įskaitant Paslaugomis, ir sudaryti Sutartį su Paslaugos teikėju tik susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutikęs be pakeitimų ir pastabų.
 2. Paslaugos gavėjas sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad jis yra vyresnis nei 16 metų (minimalus amžius).
 3. Paslaugos gavėjas, norėdamas naudotis Paslaugomis, patvirtina, kad jis:
  1. tenkina minimalaus amžiaus reikalavimą;
  2. turės tik vieną Naudotojo profilį;
  3. vadovausis galiojančiais teisės aktais.
 4. Paslaugos gavėjas yra atsakingas už viską, kas nutiks su Paslaugos gavėjo Naudotojo profiliu, nebent Paslaugos gavėjas Naudotojo profilį uždaro arba laiku praneša apie jo netinkamą naudojimą.
 5. Paslaugos teikėjas gali teikti Portale tiek Paslaugos teikėjo, tiek kitų subjektų reklaminio pobūdžio informaciją teisės aktuose nurodyta forma ir tvarka.
 6. Norint tinkamai naudotis Portalu, įskaitant Paslaugomis, Paslaugos gavėjai turi: naudoti Internet Explorer (11 ar naujesnę versiją), Chrome arba Mozilla naršyklę;
 7. Paslaugos gavėjas supranta, kad interneto tinklas yra viešas ir naudojantis elektroninėmis paslaugomis kyla rizika, kad Paslaugos gavėjo duomenis gali panaudoti ar pakeisti tam teisės neturintys asmenys, todėl Paslaugos gavėjas turi naudoti atitinkamas technines priemones, kurios maksimaliai sumažins šią riziką. Ypač rekomenduojama Paslaugos gavėjams naudoti antivirusines programas.
 8. Paslaugos teikėjas deda visas pastangas, siekdamas užtikrinti tinkamą Paslaugų internetu teikimo apsaugą, visų pirma nuo prieigos teisės neturinčių (neįgaliotų) asmenų.
 9. Paslaugos teikėjas pareiškia, kad Paslaugos bus teikiamos rūpestingai ir remiantis daugiamete Paslaugos teikėjo patirtimi, tačiau Paslaugos gavėjas patvirtina, kad supranta, jog teikiamos Paslaugos negali būti laikomos visapusiškų mokesčių, apskaitos ir teisės konsultacijų suteikimu individualiam Paslaugos gavėjo atvejui. Portale pateikta informacija bei rekomendacijos dėl teisės aktų taikymo yra tik orientacinio pobūdžio, jose pateikta informacija negali atstoti išsamaus klausimo išnagrinėjimo ar specialisto įvertinimo. Paslaugos teikėjas neatsako už nuostolius, patirtus dėl veiksmų (arba neveikimo), įvykdytų remiantis suteikta rekomendacija ar bet kokia kita Portale pateikta informacija. Paslaugos teikėjas rekomenduoja, kad visi su teisės aktų nuostatų taikymu susiję klausimai būtų atskirai derinami su kompetentingu patarėju.

4. REGISTRACIJA IR NAUDOTOJO PROFILIS

 1. Lankytojai gali naudotis Portalu nemokamai, t. y. naudojantis Nemokama prieiga. Lankytojai, norėdami naudoti Registruotą prieigą ar Mokamą prieigą Portale, turi užsiregistruoti ir susikurti Naudotojo profilį.
 2. Naudotojo profilio sukūrimui turi būti pateiktas elektroninio pašto adresas ir sukurtas slaptažodis. Taip pat turi būti pateikti kiti Portale nurodyti Naudotojo asmens ir (ar) Paslaugos gavėjo duomenys. Pateikti duomenys turi būti teisingi ir tikslūs. Kiekvienas Naudotojo profilis yra skirtas vienam fiziniam asmeniui.
 3. Naudotojas atsako už prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Draudžiama atskleisti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį kitam asmeniui. Prisijungimo slaptažodis laikomi konfidencialia informacija, kurią naudoti gali tik Naudotojas. Naudotojas atsako už tokio slaptažodžio parinkimą, kuris užtikrins kiek įmanoma aukštesnį saugumo lygį, kad jo negalėtų atkurti kiti asmenys ar kompiuterinės programos.
 4. Naudotojas neturi teisės:
  1. pasirinkti ar naudoti kito asmens duomenis Naudotojo profilio sukūrimui, su tikslu apsimesti tuo asmeniu;
  2. naudoti kito Naudotojo profilį turinčio asmens prisijungimo duomenis;
  3. atskleisti ir (ar) dalintis savo prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis;
  4. naudoti prisijungimo duomenis, kurie Paslaugos teikėjo sprendimu yra netinkami.

  Šių nuostatų nesilaikymas laikomas Taisyklių pažeidimu, dėl kurio gali būti sustabdyta prieiga prie Naudotojo profilio arba panaikintas Naudotojo profilis.
   
 5. Paslaugos gavėjas turi nedelsiant elektroniniu pranešimu adresu vedlys@lt.ey.com informuoti Paslaugos teikėją apie visus jam žinomus jo Naudotojo profilio neteisėtus panaudojimo atvejus, saugumo pažeidimus, įskaitant slaptažodžio praradimą ar neautorizuotą atskleidimą tretiesiems asmenims.
 6. Naudotojas, praradęs slaptažodį ar įtaręs galimą neautorizuotą atskleidimą tretiesiems asmenims, turi jį nedelsiant pasikeisti naudodamas Portale pateiktu slaptažodžio pakeitimo funkcionalumu.
 7. Pranešimai dėl naudojimosi Portalu ir Paslaugomis bus siunčiami Naudotojo profilyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Paslaugos gavėjas gali keisti adresą, pašalindamas arba papildydamas atitinkamus Naudotojo profilio duomenis. Paslaugos gavėjo nurodyto elektroninio pašto adreso galiojimas bus tikrinamas.
 8. Paslaugos teikėjas turi teisę blokuoti Naudotojo profilį, jei:
  1. Naudodamasis Naudotojo profiliu Naudotojas pažeidžia teisės aktų ir šių Taisyklių nuostatas;
  2. Naudotojo profilio duomenys prieštarauja teisės aktams, pažeidžia saugomas trečiųjų asmenų teises, papročius, sudarytas iš žodžių, viešai pripažintų įžeidžiančiais, arba Naudotojo profilyje yra užuomina apie Paslaugos teikėją, kuri gali suklaidinti kitus Paslaugos gavėjus.

  Apie ketinimą blokuoti Naudotojo profilį Paslaugos teikėjas praneša Paslaugos gavėjui ir (arba) Naudotojui prieš 2 darbo dienas, prašydamas pašalinti pažeidimus arba jų pasekmes per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo dienos, o Paslaugos gavėjui ir (arba) Naudotojui to nepadarius per jam skirtą terminą, Paslaugos teikėjas blokuoja Naudotojo profilį. Paslaugos teikėjas turi teisę blokuoti Naudotojo profilį nedelsiant, be išankstinio pranešimo Paslaugos gavėjui ir (arba) Naudotojui, jei Naudotojas pažeidė imperatyvius teisės aktų reikalavimus ir yra akivaizdu, kad pažeidimų arba jų pasekmių pašalinti neįmanoma.
   
 9. Paslaugos teikėjas numato Nemokamą prieigą prie Paslaugų. Nemokama prieiga prie Paslaugų internetu suteikia ribotą prieigą prie Paslaugų – Paslaugos gavėjas tai supranta ir su tuo sutinka. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada keisti Nemokamą prieigą prie Paslaugų, įtraukdamas arba panaikindamas prieinamas funkcijas. Be to, Paslaugos teikėjas gali bet kada nutraukti Nemokamos prieigos prie Paslaugų teikimą.

5. MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS

 1. Mokamas Paslaugas (Mokama prieigą) Portale turi teisę įsigyti tik Naudotojo profilį turintys asmenys, esantys teisėtais juridinio asmens atstovais ir turintys tinkamus ir pakankamus įgaliojimus, reikalingus Paslaugų įsigijimo užsakymo pateikimui atstovaujamo juridinio asmens sąskaita ir vardu arba asmenys, užsiimantys individualia veikla. Studentai, neturi teisės įsigyti mokamų Paslaugų Portale.
 2. Portale Naudotojai gali įsigyti šias mokamas Paslaugas:
  1. Paslaugų teikimo planą, kuris suteikia galimybę naudotis konkrečiam Paslaugos teikėjo planui priskirtomis Paslaugomis;
  2. konkrečią mokamą Paslaugą, už kurią Paslaugos teikėjas yra nustatęs užmokestį, kuris skelbiamas Portale.
 3. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra sudaryti galimybę pasinaudoti mokamomis Paslaugomis nemokamai.
 4. Paslaugos gavėjas, norėdamas įsigyti mokamas Paslaugas:
  1. į pirkinių krepšelį įtraukia norimas įsigyti Paslaugas. Į pirkinių krepšelį Naudotojas gali įtraukti tik vieną Paslaugų teikimo planą, skirtą vienam ar daugiau Naudotojų;
  2. užpildo ir patvirtina Paslaugos gavėjo duomenis.
 5. Paslaugos gavėjui patvirtinus pirkinių krepšelį ir savo duomenis, Paslaugos teikėjas patikrina Paslaugos gavėjo duomenų tikrumą bei galimybę teikti Paslaugas Paslaugos gavėjui ir, jei patikros rezultatas teigiamas, sudaro Paslaugos gavėjui galimybę užbaigti Paslaugų pirkimą apmokant už paslaugas. Jei patikros rezultatas neigiamas, Paslaugos gavėjo Paslaugos įsigijimo procesas toliau nebetęsiamas. Paslaugos teikėjas elektroniniu paštu informuoja Paslaugos gavėją apie Paslaugos gavėjo duomenų patvirtinimą ir Paslaugų įsigijimo galimybę arba apie Paslaugų įsigijimo procedūros nutraukimą
 6. Paslaugos gavėjas įgyja Mokamą prieigą tik atlikęs apmokėjimą už Paslaugas.
 7. Paslaugų kainos ir taikomos nuolaidos Paslaugoms pirkinių krepšelyje gali pasikeisti (padidėti ar sumažėti), jei Paslaugos gavėjas už jas laiku nesumoka.
 8. Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas naudojantis visų pagrindinių Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis per Paysera platformą.
 9. Nuo to momento, kai iš Paysera platformos gautas apmokėjimas už Paslaugas, pradedamas skaičiuoti mokamų Paslaugų teikimo laikotarpis, jei įsigytoms Paslaugoms jis yra taikomas. Mokama prieiga prie tokių Paslaugų baigiasi paskutiniosios Paslaugų teikimo planui priskirto laikotarpio dienos laiku, kuriuo buvo atliktas apmokėjimas.
 10. Įsigytomis mokamomis Paslaugomis turi teisę naudotis tik Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) atstovai. Įsigyjant mokamą Paslaugą Naudotojas gali pasirinkti, kiek Paslaugos gavėjo Naudotojų naudosis Paslauga. Nuo pasirinktų Naudotojų skaičiaus gali keistis Paslaugos kaina.
 11. Jei juridinio asmens, kurio vardu buvo įsigytos Paslaugos, Naudotojas Naudotojo profilyje pakeičia juridinio asmens duomenis (įskaitant juos ištrina, pakeičia į kito juridinio asmens duomenis ir pan.), Naudotojas gali prarasti teisę naudotis to juridinio asmens vardu įsigyta Mokama prieiga.
 12. Jei per įsigytų Paslaugų galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjas nepasinaudoja įsigytomis Paslaugomis, Paslaugos gavėjas neturi teisės reikalauti iš Paslaugos teikėjo grąžinti dalies ir (ar) viso už atitinkamas Paslaugas sumokėto mokesčio.
 13. Paslaugos teikėjas turi teisę pakeisti mokamų Paslaugų kainą ar jų naudojimo apimtis. Paslaugos gavėjams, susimokėjusiems už Paslaugas, Paslaugų kaina nebus keičiama.

6. KLAUSIMŲ TEIKIMAS IR ATSAKYMŲ RENGIMAS

 1. Paslaugos gavėjas ir jo vardu veikiantis Naudotojas, įsigiję Paslaugų teikimo planą, kuris suteikia galimybę užduoti plane numatytą klausimų skaičių Paslaugos teikėjui, kai neranda atsakymo į jam rūpimą klausimą Portale, gali užduoti klausimą Paslaugos teikėjui. Paslaugų teikimo planas gali riboti užduodamų klausimų skaičių. Jei Paslaugų teikimo planas skirtas keliems Paslaugos teikėjo Naudotojams, prie Paslaugų teikimo plano nurodytas klausimų skaičius yra bendras visiems Paslaugos teikėjo įsigyto Paslaugų teikimo plano Naudotojams.
 2. Paslaugos teikėjas šios Paslaugos apimtyje atsakinėja tik į Nesudėtingus klausimus ir neteikia Individualių konsultacijų.
 3. Paslaugos teikėjas į užduotus Paslaugos gavėjų klausimus atsako šia tvarka:
  1. įvertina ar toks klausimas buvo užduotas anksčiau ir (ar) jau yra parengtas atsakymas ir publikuotas Portale. Jei taip, Paslaugos teikėjas atsako į Paslaugos gavėjo pateiktą klausimą pateikdamas nuorodą į jau Portale publikuotą atsakymą ir trumpą komentarą;
  2. patikrina, ar klausimas patenka į šiose Taisyklėse nurodytą Sudėtingo klausimo sąvoką. Jei taip, Paslaugos teikėjas informuoja Paslaugos gavėją, kad klausimas priskirtinas Sudėtingiems klausimams, ir pasiūlo suteikti Individualias konsultacijas pagal atskirą paslaugų sutartį; Paslaugos tiekėjas pasilieka teisę savo nuožiūra atsakyti ir į Sudėtingą klausimą (žr. šio skyriaus 4 punktą);
  3. visais kitais atvejais Paslaugos gavėjas parengia atsakymą, kurį publikuoja Portale. Paslaugos teikėjas informuoja Paslaugos gavėją apie parengtą atsakymą, pateikdamas nuorodą į publikuotą atsakymą ir trumpą komentarą. Paslaugos teikėjas, rengdamas Portale publikuojamą atsakymą, pašalins visus Paslaugos gavėją ir (ar) Naudotoją identifikuojančius duomenis (pavadinimą, juridinio asmens kodą, vardus ir pavardės, ir pan.).
 4. Paslaugos gavėjai, norėdami gauti atsakymus į Sudėtingus klausimus ar kitas Individualias konsultacijas, turi kreiptis į Paslaugos teikėją atskirai. Tokiu atveju tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sudaroma atskira sutartis dėl Individualių konsultacijų teikimo. Prieš sudarant tokią sutartį, Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjo atžvilgiu atliks Kliento tapatybės nustatymo procedūras.
 5. Paslaugos gavėjai klausimus gali teikti šiomis temomis:
  1. Lietuvos Respublikos mokesčiai;
  2. apskaitos vedimas pagal VAS ir TFAS standartus;
  3. Lietuvos Respublikos darbo, įmonių, duomenų apsaugos teisė.
 6. Klausimų teikimo paslauga neapima:
  1. mokesčių deklaracijų rengimo ir teikimo Paslaugos gavėjo vardu;
  2. kompleksinių mokesčių išvadų rengimo kitais nei įprastos Paslaugos gavėjo veiklos klausimais;
  3. dalyvavimo mokesčių mokėtojo patikrinimo ir kontrolės procesuose;
  4. pagalbos komunikuojant su mokesčius administruojančiomis institucijomis;
  5. mokesčių patikrinimų;
  6. apeliacinių ir (ar) kasacinių skundų, rašytinių pastabų, papildomų įrodymų nacionaliniams ir tarptautiniams teismams rengimo;
  7. atstovavimo nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose;
  8. konsultacijų Paslaugos gavėjo restruktūrizavimo klausimais
  9. konkrečių Paslaugos gavėjo dokumentų nagrinėjimo ir įvertinimo;
  10. ne Lietuvos mokesčių, apskaitos ir teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo.
  11. kitų Individualių konsultacijų.
 7. Paslaugos gavėjui nepasinaudojus jam priklausančių klausimų skaičiumi (ar jų dalimi) pagal įsigytą Paslaugų teikimo planą per plano galiojimo laikotarpį, Paslaugos gavėjas neturi teisės reikalauti iš Paslaugos teikėjo grąžinti dalies ar viso už Paslaugų teikimo planą sumokėto mokesčio.
 8. Paslaugos gavėjui pateikus klausimą, kuriame yra pateikiama daugiau nei vienas klausimas ir (ar) temos, Paslaugos teikėjas įsipareigoja atsakyti tik į pirmą klausimą.
 9. Paslaugos gavėjas, norėdamas gauti iš Paslaugos teikėjo atsakymą, privalo išsamiai apibūdinti klausimą, kurį pateikia Paslaugos teikėjui įvertinti. Paslaugos teikėjas parengs atsakymą į pateiktą klausimą atsižvelgdamas tik į Paslaugos gavėjo pateiktą informaciją.
 10. Paslaugos teikėjas per atitinkamą terminą, kuris priklauso nuo ruošiamo atsakymo sudėtingumo, nusiųs nuorodą į parengtą atsakymą, kuris patalpintas Portale viešai, Paslaugos gavėjui Naudotojo profilyje nurodytu elektroninio pašto adresu bei pateiks Naudotojo profilyje esančioje pranešimų dėžutėje.
 11. Atsakymai rengiami remiantis Paslaugos gavėjo pateikta informacija. Tai reiškia, kad Paslaugos teikėjas neprivalo vertinti ir (ar) tikrinti Paslaugos gavėjo pateiktos informacijos tikrumo.
 12. Paslaugos tiekėjas neįsipareigoja savo iniciatyva atnaujinti atsakymų į klausimus, pasikeitus teisės aktams, jų interpretavimui ar konkrečiu klausimu suformuotai praktikai, teismų praktikai arba atskiriems instituciniams momentams.
 13. Paslaugos teikėjas neprivalo atnaujinti galutinio atsakymo ir nurodyti jame aplinkybių ar įvykių, apie kuriuos jis sužinojo arba kurie įvyko Paslaugos teikėjui jau viešai paskelbus Portale galutinę atsakymo į klausimą versiją.
 14. Paslaugos gavėjas neturi teisės perdaryti Paslaugos teikėjo parengto atsakymo, redaguoti ar keisti jo formos.
 15. Paslaugos teikėjas neatsako už atsakymo į Paslaugos gavėjo užduotą klausimą bet kokio pobūdžio naudojimą ar įgyvendinimą, įskaitant už tokio naudojimo rezultatus. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad jis supranta, jog Paslauga, suteikianti teisę užduoti klausimus Paslaugos teikėjui bei gauti atsakymus, jokiu būdu negali būti laikoma Individualia konsultacija ir suteikia tik bendro pobūdžio atsakymus į Nesudėtingus klausimus.

7. SKAIČIUOKLĖS, DOKUMENTŲ ŠABLONAI IR KITA PORTALE SKELBIAMA INFORMACIJA

 1. Paslaugos teikėjas suteikia galimybę įsigyti ir naudotis skaičiuoklėmis, bei atsisiųsti iš Portalo mokesčių ir teisės dokumentų pavyzdžius (šablonus). Paslaugos gavėjas supranta, kad Paslaugos teikėjo leidžiami naudoti skaičiuoklės ir dokumentų šablonai gali neatitikti individualių Paslaugos gavėjo poreikių, taip pat neatstos išsamaus problemos nagrinėjimo arba specialisto įvertinimo. Paslaugų gavėjui norint, kad Paslaugų teikėjo specialistai skaičiuoklę arba dokumento šabloną individualizuotų pagal Paslaugų gavėjo poreikius, tai bus laikoma naujos skaičiuoklės ar dokumento parengimu ir Individualia konsultacija. Tokios Individualios konsultacijos bus teikiamos tik šių Taisyklių 6 skyriaus 4 punkte nustatyta tvarka.
 2. Paslaugos teikėjas neatsako už jokius nuostolius, patirtus dėl veiksmų (neveikimo), atliktų remiantis minėtais iš Portalo atsiųstais dokumentais (šablonai). Paslaugos teikėjas rekomenduoja visus su dokumentų naudojimu susijusius klausimus atskirai derinti su kompetentingu atitinkamos srities patarėju.
 3. Paslaugos gavėjui nesuteikiama teisė įsigytų dokumentų šablonų ir kito Portalo turinio (naujienų, straipsnių, situacijų ar Vedlio TV) bet kokia forma (įskaitant kopijavimą) platinti tretiesiems asmenims.
 4. Paslaugos teikėjas neatsako už:
  1. Portale pateiktų šaltinių turinį ir formą;
  2. Portalo veikimo problemas;
  3. Portalo ir jo elementų, tarp jų šaltinių, naudojimą nesilaikant šiose Taisyklėse nurodytos tvarkos, teisės reikalavimų ir kitų subjektų teisių, ypač teisės į Portale pateiktus šaltinius, taip pat už visas tokio naudojimo pasekmes.
 5. Tam tikros Portale skelbiamos nuorodos nukreipia Lankytoją ir (ar) Naudotoją į trečiųjų šalių puslapius, kurių Paslaugos teikėjas nekontroliuoja ir neatsako už tokių tinklapių turinio kokybę. Visos nuorodos į trečiųjų šalių turinį yra pateikiamos Paslaugos gavėjų patogumui. Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės už tokio turinio teisingumą, ir niekaip neatsako už tai, kaip Paslaugos gavėjai turinį panaudos ar nepanaudos.

8. PASLAUGOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS, PATVIRTINIMAI

 1. Kiekvienas Paslaugos gavėjas privalo naudotis Portalu laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir papročių, gerbdamas kitų asmenų teises ir laisves, įskaitant trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises.
 2. Paslaugos gavėjas privalo teikti tikrus ir teisinę būklę atitinkančius duomenis.
 3. Paslaugos gavėjas privalo neviešinti Portale jokios neteisėtos informacijos.
 4. Paslaugos gavėjas privalo perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
 5. Paslaugos gavėjas žino ir supranta, kokia informacija publikuojama Portale ir kokios paslaugos jame siūlomos.
 6. Paslaugos gavėjas turi teisę naudotis Portale teikiamomis Paslaugomis tik savo reikmėms. Neleidžiama naudoti Portale teikiamų Paslaugų Paslaugos gavėjo vykdomoje veikloje, kuri pažeistų Paslaugos teikėjo interesus.
 7. Lankytojas, Paslaugos gavėjas ir (ar) Naudotojas, naršydamas Portale, susikurdamas Naudotojo profilį ir (ar) pateikdamas mokamą Paslaugų įsigijimo užsakymą patvirtina, jog jis atitinka šiose Taisyklėse jam keliamus reikalavimus ir yra visiškai atsakingas už minėtų reikalavimų įgyvendinimą. Paslaugos teikėjas neįsipareigoja atskirai tikrinti Lankytojo, Paslaugos gavėjo ir (ar) Naudotojo atitikties šių Taisyklių reikalavimams, įskaitant įgaliojimų veikti juridinio asmens sąskaita ir vardu tinkamumo ir pakankamumo.
 8. Paslaugos gavėjas turi teisę pateikti prašymą nutraukti Paslaugų teikimo planą nepasibaigus jo galiojimui. Paslaugų gavėjas turi pateikti prašymą el. paštu vedlys@lt.ey.com nurodydamas bendrovės, kurią atstovauja duomenis, asmens duomenis ir Paslaugų teikimo planą, kurį nori nutraukti.
  1. Paslaugų teikėjas, gavęs Paslaugų gavėjo prašymą nutraukti Paslaugų teikimo planą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas susisiekia su Paslaugų gavėju, kad gautų patvirtinimą, dėl Paslaugų teikimo plano nutraukimo.
  2. Gavęs paslaugų teikėjo patvirtinimą dėl plano nutraukimo, Paslaugų teikėjas:
   1. Sustabdo Paslaugų gavėjo prieigą prie Paslaugų;
   2. Grąžina Paslaugų gavėjui likutį už paslaugas, kuriomis jis nebepasinaudos pritaikant 3 mėnesių baudą;
   3. Išrašo kreditinę sąskaitą faktūrą.

9. TAIKOMI MOKESČIAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

 1. Mokestis už Paslaugas Portale nurodytas eurais (EUR), be PVM.
 2. Paslaugos teikėjas išrašo Paslaugos gavėjui PVM sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo už Paslaugas gavimo ir išsiunčia ją Paslaugos gavėjui Naudotojo, kuris įsigijo Paslaugas, profilyje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros išrašomos PDF formatu ir siunčiamos Paslaugos gavėjams elektroniniu paštu, o Paslaugos gavėjai su tuo sutinka. Paslaugos gavėjui pageidaujant gauti popierinę PVM sąskaitą faktūrą, jis parašo apie tai Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu, adresu vedlys@lt.ey.com.

10. SKUNDAI

 1. Paslaugos gavėjas turi teisę teikti skundus, jei Portalas nepasiekiamas arba Paslaugos teikėjas per nustatytą terminą neatliko kitų Paslaugų arba atliko jas netinkamai. Paslaugos teikėjo suteiktos Paslaugos nelaikomos neįvykdytomis arba netinkamai įvykdytomis, jei Paslaugos gavėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriais buvo remiamasi suteikiant Paslaugą arba apie Portalo neveikimą Paslaugos gavėjas buvo informuotas iš anksto Naudotojo profilyje nurodytu elektroninio pašto adresu ir (ar) Naudotojo profilyje.
 2. Paslaugos gavėjas teikia skundą elektroniniu paštu adresu vedlys@lt.ey.com per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Portalas buvo Paslaugos gavėjui nepasiekiamas, arba nuo tos dienos, kurią Paslaugos gavėjui Paslauga buvo suteikta arba turėjo būti suteikta.
 3. Suėjus aukščiau nurodytam terminui, Paslaugos gavėjas nebetenka teisės pateikti skundų.
 4. Paslaugos teikėjas išnagrinėja Paslaugos gavėjo skundą nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo. Paslaugos teikėjo atsakymas į skundą siunčiamas Paslaugos gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 5. Skundo aprašyme Paslaugos gavėjas privalo pateikti kuo išsamesnę informaciją apie neįvykdytą arba netinkamai įvykdytą Paslaugą ir Paslaugos teikėjo Paslaugos neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo aplinkybes, ypač nurodyti Paslaugos gavėjo duomenis, tarp jų kontaktinius duomenis , Paslaugų įsigijimo datą ir kitus skundui išnagrinėti reikalingus duomenis.

11. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Paslaugos teikėjas Paslaugas teikia rūpestingai.
 2. Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės, jei:
  1. Paslaugos gavėjas elgiasi neteisėtai;
  2. Paslaugos gavėjas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ir informaciją apie save, reikalingus Paslaugai suteikti;
  3. Paslaugos gavėjas netinkamai pasinaudojo Portale skelbiama informacija ir dėl to patyrė žalą.
 3. Paslaugos teikėjas turi teisę neleisti Paslaugos gavėjui naudotis Portalu ir nebeteikti jam Paslaugų arba neteikti Paslaugų Paslaugos teikėjo nustatytą laikotarpį, jei: Aukščiau išvardytais atvejais Paslaugos teikėjas neprivalo grąžinti Paslaugos gavėjo sumokėto mokesčio, jei prieiga prie Portalo buvo nutraukta dėl Paslaugos gavėjo kaltės.
  1. Paslaugos gavėjas ir (arba) Naudotojas pateikė tikrovės neatitinkančius arba neišsamius duomenis ir informaciją apie save;
  2. Paslaugos teikėjas įtaria, kad Paslaugos gavėjas ir (arba) Naudotojas neteisėtai naudojasi Portalu arba nesilaiko šių Taisyklių;
  3. Paslaugos gavėjas nesumokėjo už pasirinktą Paslaugų teikimo planą ar kitą mokamą Paslaugą;
  4. dėl kitų esminių priežasčių, neleidžiančių Paslaugos teikėjui teikti Paslaugas – apie tai Paslaugos gavėjui bus pranešta.
 4. Paslaugos teikėjas turi teisę daryti pertraukas teikiant elektronines Paslaugas ir suteikiant prieigą prie Portalo, jei:
  1. vyksta Paslaugos teikėjo informacinės sistemos arba programinės įrangos atnaujinimo, keitimo, priežiūros ar išplėtimo darbai;
  2. atsirado trikdžių dėl trečiųjų asmenų veiksmų, nepriklausančių nuo Paslaugos teikėjo, tarp jų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
 5. Paslaugos teikėjas neatsako už Portalo prieigos trūkumus ar naudojimosi Portalu sunkumus, atsiradusius dėl Paslaugos gavėjo kaltės.
 6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada uždaryti Portalą ir nutraukti Paslaugų teikimą. Tokiu atveju, visiems Paslaugos gavėjams, įsigijusiems mokamas Paslaugas, bus grąžinti pinigai, proporcingai likusiam naudotis Paslauga laikui. Paslaugos gavėjai neturi jokių teisių reikšti Paslaugos teikėjui pretenzijų dėl Portalo uždarymo ir Paslaugų teikimo nutraukimo.

12. PASLAUGOS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

 1. Nedarant poveikio Taisyklių 6 skyriaus 4 punkte nustatytai tvarkai, Paslaugos teikėjas neįsipareigoja tikrinti jokios informacijos, kurią Paslaugos gavėjas ir (ar) Naudotojas pateikia ir nurodo Portale, Paslaugos teikėjas taip pat neįsipareigoja atlikti jūsų tapatybės ir duomenų patikrinimo, jei šiose Taisyklėse ir (ar) Portale nenumatyta kitaip. Be to, Paslaugos teikėjas nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Lankytojo ir (ar) Naudotojo veiksnumo ar įgaliojimų veikti juridinio asmens vardu pakankamumo.
 2. Tiek Paslaugos gavėjas, tiek kiti asmenys, kuriems teikiamos Paslaugos, negali reikalauti iš Paslaugos teikėjo pagal sutartį, įstatymą ar jokiu kitu pagrindu kompensacijos už bet kokius netiesioginius (įskaitant negautą pelną) ar atsitiktinius nuostolius, susijusius su reikalavimais pagal šias Taisykles, tarp jų ir Portalo naudojimą, arba kitaip susijusiais su Paslaugos teikėjo teikiamomis Paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar tokius nuostolius ar žalą buvo galima numatyti, ar ne.
 3. Tiek Paslaugos gavėjas, tiek kiti asmenys, kuriems teikiamos Paslaugos, negali reikalauti iš Paslaugos teikėjo pagal sutartį, įstatymą ar jokiu kitu pagrindu kompensacijos, kurios bendra suma dvigubai viršytų atitinkamo Paslaugos gavėjo už prieigą prie Portalo ir atitinkamos Paslaugos sumokėtą mokestį.
 4. Jei Paslaugos teikėjui teko atsakyti prieš Paslaugos gavėją arba kitus asmenis, kuriems teikiamos Paslaugos (pagal šią Sutartį arba kitu pagrindu) už Paslaugų teikimo metu patirtus nuostolius ar žalą, prie kurios prisidėjo ir kiti asmenys, Paslaugos teikėjo atsakomybė prieš Paslaugos gavėją bus individuali, o ne solidari su tais asmenimis, ir bus apribota iki sąžiningos Paslaugos teikėjo dalies bendruose nuostoliuose arba žaloje, nustatytos atsižvelgiant į kitų asmenų, kurie taip pat prisidėjo prie šių nuostolių ar žalos, dalį bendruose nuostoliuose arba žaloje.
 5. Aukščiau 2 p. nurodytas apribojimas nebus taikoma žaloms, patirtoms dėl tyčinės Paslaugos teikėjo kaltės, ir negalios ta apimtimi, kuri neleidžiama pagal taikomus teisės aktus.
 6. Paslaugos gavėjas negali teikti reikalavimų ar iškelti bylų dėl Paslaugų arba kitaip su šia Sutartimi susijusių bylų prieš jokią kitą EY grupės įmonę arba prieš Paslaugų teikėjo arba EY grupės įmonių subrangovus, narius, dalininkus, valdybos narius, atstovus, partnerius, direktorius arba darbuotojus. Teikti reikalavimus arba iškelti bylas galima tik prieš Paslaugų teikėją.
 7. Visa teisės aktų ir profesinių reglamentų leidžiama apimtimi Paslaugos gavėjas apsaugos Paslaugos teikėją nuo visų trečiųjų asmenų reikalavimų ir su jais susijusių įsipareigojimų, nuostolių, kompensacijų, išlaidų ir sąnaudų, patirtų dėl neteisėtos to trečiojo asmens prieigos prie Portale pateiktos informacijos, jos panaudojimo ar rėmimosi ja, kai tokią informaciją tas trečiasis asmuo gavo iš Paslaugos gavėjo, per Paslaugos gavėją arba Paslaugos gavėjui pareikalavus.

13. KONFIDENCIALUMAS

 1. Jei to neleidžia kitos šių Taisyklių nuostatos, nė viena iš šalių negali atskleisti tretiesiems asmenims kitos šalies konfidencialios informacijos. Tačiau kiekviena šalis gali tokią informaciją atskleisti, jei:
  1. informacija yra ar tapo vieša kitaip, nei pažeidus šių Taisyklių nuostatas;
  2. informaciją informacijos gavėjui suteikė trečiasis asmuo, kuris, kiek gavėjui žinoma, neturi pareigos laikytis tos informacijos konfidencialumo;
  3. informacija buvo gavėjui žinoma jos atskleidimo momentu arba buvo suformuota vėliau;
  4. informacija buvo atskleista, siekiant išreikalauti šios informacijos gavėjui priklausančias teises pagal Sutartį;
  5. informacija privalo būti atskleista pagal galiojančius teisės aktus, teismo procedūras arba profesinius reglamentus.
 2. Jei nedraudžia teisės aktai, Paslaugos teikėjas turi teisę atskleisti Paslaugos gavėjo ir Naudotojo informaciją kitoms EY grupės įmonėms, darbuotojams, bendradarbiams ir paslaugas Paslaugos teikėjui teikiantiems tretiesiems asmenims, kurie gali gauti, naudoti, perduoti, kaupti arba kitaip tvarkyti šią informaciją (bendrai – Tvarkyti) įvairiose šalyse, kuriose vykdo veiklą, Paslaugų tiekimo tikslais, siekiant įvykdyti teisės reikalavimus, patikrinti, ar nėra interesų konflikto, kokybės užtikrinimo tikslais, rizikos valdymo ir buhalterijos tikslais arba siekiant suteikti kitas administracinės pagalbos paslaugas (bendrai – Tvarkymo tikslai). Paslaugos teikėjas atsakys prieš Paslaugos gavėją už Paslaugos gavėjo konfidencialios informacijos saugojimą.

14. ASMENS DUOMENYS IR SLAPUKAI

 1. Asmens duomenų apsauga ir slapukų naudojimas aprašytas EY vedlio asmens duomenų privatumo politikoje.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Paslaugų teikėjas ar tretieji asmenys išsaugo visas intelektinės nuosavybės teises į Portalą, domeną ir jo turinį maksimalia Taisyklėms taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi. Visos atitinkamos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Lankytojas, Paslaugos gavėjas ir (ar) Naudotojas neturi teisės kokiu nors būdu keisti, kopijuoti, atkurti, pakartotinai publikuoti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Portalą, Portalo turinį (įskaitant Taisykles), įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir (ar) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį, nebent Paslaugų teikėjas davė raštišką leidimą tokiems veiksmams atlikti, arba jei tokie veiksmai aiškiai leidžiami esant tam tikroms specifinėms sąlygoms, nurodytoms Taisyklėse. Nepaisant to, Paslaugos teikėjas suteikia teisę spausdinti ir (ar) atsisiųsti atskirus Portalo puslapius bei informaciją išimtinai asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad nebus keičiami arba ištrinami iš naudojamos medžiagos įspėjimai dėl intelektinės nuosavybės teisių ir nuosavybės.
 2. Visi Portale prieinami prekių ir paslaugų ženklai yra Paslaugų teikėjo nuosavybė arba Paslaugų teikėjas juos teisėtai naudoja. Taisyklėmis nėra suteikiamos jokios teisės naudoti ar naudotis tokiais prekių ir (ar) paslaugų ženklais. Paslaugos gavėjas taip pat nenaudos Paslaugos teikėjo vardo ar jo sudedamosios dalies jokioje pagalbinėje medžiagoje ar susirašinėdamas su trečiaisiais asmenimis be išankstinio rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo.
 3. Už minėtų Paslaugos teikėjo teisių pažeidimą gali būti taikoma atsakomybė teisės aktuose nustatyta tvarka.
 4. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kokias būdais naudoti Paslaugos gavėjui Paslaugų teikimo Portale metu paruoštą bet kokią informaciją, įskaitant atsakymus į klausimus, su sąlyga, kad teisės tam neturintiems asmenims nebus atskleidžiama jokia Paslaugos gavėjo konfidenciali informacija ar Paslaugos gavėjo ir (ar) Naudotojo asmens duomenys.
 5. Gavus išankstinį Paslaugos gavėjo sutikimą, Paslaugos teikėjas turi teisę naudoti Paslaugos gavėjo pavadinimą, logotipą ir herbą Paslaugos teikėjo paslaugų reklamos tikslais, įskaitant skelbti Portale ir (ar) kituose Paslaugos teikėjo tinklapiuose. Taip pat Paslaugos teikėjas gali naudoti Paslaugos gavėjo pavadinimą viešai minėdamas jį kaip klientą, susijusį su Paslaugos teikimu ar pan.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės galioja nuo jų paskelbimo Paslaugos teikėjo Portale dienos.
 2. Taisyklės yra prieinamos Portale lietuvių kalba.
 3. Šiame Portale sudaromoms Sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija. Šiose taisyklėse neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis taikytinais teisės aktais.
 4. Visi ginčai, susiję su naudojimusi Portalu arba Paslaugos teikėjo teikiamomis Paslaugomis, bus sprendžiami teisme, teritorinį teismingumą nustatant pagal Paslaugos teikėjo buveinę, registruotą Juridinių asmenų registre.
 5. Jokios teisės ir pareigos, kylančios iš Taisyklių ir (ar) susijusios su jomis, negali būti perleistos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto Paslaugos teikėjo sutikimo. Paslaugos teikėjas turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisykles be papildomo kitos šalies sutikimo bet kokiam asmeniui. Tokio perdavimo atveju, Taisyklių nuostatos bus privalomos Paslaugos teikėjo teisių perėmėjams, užtikrinant ne mažesnės apimties garantijas ir (ar) teises, kurios suteikiamos pagal Taisykles..
 6. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata prieštarauja teisės aktams, arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas nedelsiant pakeis ją teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančios nuostatos ir Taisyklių tikslą.
 7. Šalys supranta ir patvirtina, kad tuo atveju, kai Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui teiks Individualias konsultacijas, kaip tai nustatyta Taisyklių 6 skyriaus 4 punkte nustatyta tvarka, šalių santykius reglamentuos atskirai tam tikslui sudaryta sutartis dėl Individualių konsultacijų teikimo.

Atnaujinta: 2021-12-28