Pajamų pripažinimas

Apmokestinant gyventojo gautas pajamas svarbu nustatyti pajamų pripažinimo momentą, kadangi nuo jo gali priklausyti pajamoms taikomas GPM tarifas, neapmokestinamasis pajamų dydis ir kiti su pajamų apmokestinimu susiję klausimai.

Bendroji gyventojo gautų pajamų pripažinimo taisyklė - pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu („Pinigų apskaitos principas“). Atitinkamai, pajamų gavimo momentu pripažįstamas momentas:

  • kai pajamos bet kokia forma faktiškai gaunamos, arba
  • kai bet kokia forma išmokamos išmokos, jei pagal GPM įstatymą prievolė išskaičiuoti pajamų mokestį nuo gyventojo pajamų nustatyta mokestį išskaičiuojančiam asmeniui.

Bendroji pajamų pripažinimo taisyklė netaikoma pozityviųjų pajamų bei priskiriamų Europos ekonominių interesų grupės pajamų pripažinimui:

  • Mokestinio laikotarpio pozityviųjų pajamų gavimo momentu laikoma paskutinė kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio diena. Jeigu kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis nenustatomas, laikoma, kad kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais;
  • Priskiriamų Europos ekonominių interesų grupės pajamų gavimo momentu laikoma Europos ekonominių interesų grupės paskutinė finansinio laikotarpio, per kurį tas pajamas ji uždirbo ir (arba) gavo, diena.

Individualią veiklą vykdantys asmenys įprastai pajamas pripažįsta taikydami pinigų apskaitos principą. Vis dėlto, kai individualia veikla užsiimantis asmuo:

  • Yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju; arba
  • Vykdomai individualiai veiklai yra priskyręs ir joje naudoja ilgalaikį turtą,

tuomet individualios veiklos pajamos yra pripažįstamos taikant kaupimo principą.


Naujienos


Klausiate - atsakome

Rezultatų nėra.