Pajamų natūra įvertinimas

Kai gaunamas turtas, paslaugos ar kita nauda, pajamos, gautos natūra, įprastai įvertinamos pagal pajamų natūra davėjo šiam turtui įsigyti arba paslaugoms apmokėti turėtas išlaidas. Vis dėlto, tam tikrai atvejais pajamos natūra įvertinamos taikant specialias taisykles:
 

 1. Gyventojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos gauto turto ar paslaugų tikrąja rinkos kaina pajamų natūra gavimo momentu šiais atvejais:
  • Gaunant nuosavybėn pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nurodytą ilgalaikį turtą;
  • Gaunant nuosavybėn turtą, kurį gamina ir (ar) parduoda pats pajamų natūra davėjas;
  • Gaunant paslaugas, kurias teikia pats pajamų natūra davėjas;
  • Kai perduodamam turtui ar paslaugoms įsigyti pajamų natūra davėjo patirtos išlaidos neatspindi to turto ar paslaugų tikrosios rinkos kainos.
    
 2. Kai pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nurodytas ilgalaikis turtas gyventojui suteikiamas naudotis asmeniniais tikslais neperduodant nuosavybėn, gyventojo per mėnesį natūra gautos pajamos įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais.
   
 3. Kai gyventojui naudotis ir asmeniniais tikslais neperduodant nuosavybėn suteikiamas kitam asmeniui priklausantis automobilis, pajamų natūra davėjo ir gavėjo susitarimu per mėnesį gyventojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama pagal automobilio tikrąją rinkos kainą, neatsižvelgiant į tai, kokią mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu:
  • 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos, kai pajamų natūra davėjas dengia gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotų degalų išlaidas; arba
  • 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos, kai pajamų natūra davėjas jokių gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotų degalų išlaidų neapmoka.
    
 4. Gyventojo nauda, gauta dėl jam priklausančio nuosavybės teise pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens (turto nuomininko arba naudojančio šį turtą panaudos pagrindu) lėšomis, įvertinama pagal turto pagerinimo vertę turto grąžinimo gyventojui metu.
   
 5. Gyventojo nauda, gauta natūra, kai gyventojas už paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka, įvertinama kaip palūkanų sumos, kuri būtų mokama už tokį kreditą ar paskolą mokant tuo laikotarpiu atitinkama valiuta teikiamų paskolų tikrąją rinkos kainą, ir faktiškai sumokėtos palūkanų sumos skirtumas. Šis skirtumas apskaičiuojamas:
  • lengvatinių palūkanų mokėjimo momentu; arba
  • jei palūkanos nemokamos – paskolos ar jos dalies grąžinimo momentu; arba
  • jei paskola ar jos dalis mokestiniu laikotarpiu negrąžinama – paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.

Klausiate - atsakome

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Pajamų natūra deklaravimas, kai mokesčius sumoka darbdavys

2021-09-29 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip turi būti deklaruojamos pajamos natūra GPM313 deklaracijoje ir SAM pranešime, jei GPM, VSD ir PSD sumoka darbdavys?

Įmokos už Mažosios bendrijos nario-vadovo investicinį gyvybės draudimą

2021-09-20 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar už Mažosios bendrijos (MB) narį-vadovą MB mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos bus laikomos jo pajamomis, gautomis natūra?

Dovanų kupono apmokestinimas GPM

2021-09-13 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokiais atvejais iš su darbo santykiais susijusio asmens gauta dovana pripažįstama apmokestinamomis pajamomis, gautomis natūra?