Neapmokestinamosios pajamos

Vadovaujantis GPM įstatymo nuostatomis, pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamų rūšys, atitinkančios papildomus įstatyme nustatytus reikalavimus:

 • teisės aktuose numatytos kompensacijos;
 • savanoriškos gyvybės draudimo, sveikatos draudimo, papildomos pensijų įmokos, darbdavio mokamos už darbuotojus, kurių suma per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų;
 • pensijų išmokos ir pensijų anuitetai;
 • įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančios palūkanos;
 • pajamos iš žemės ūkio veiklos, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju;
 • gyventojų pajamos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), neviršijančios 3 000 EUR per mokestinį laikotarpį;
 • pajamos, gautos kaip labdara arba parama;
 • paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra mokesčio objektas pagal paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus;
 • bet kokio dydžio dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių. Taip pat iš kitų gyventojų dovanojimo būdu per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (vertė), neviršijanti 2 500 EUR;
 • nustatytus reikalavimus atitinkančios ne individualios veiklos turto perleidimo nuosavybėn pajamos;
 • finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, ar iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo pelnas, neviršijantis 500 EUR per mokestinį laikotarpį;
 • darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, gauta įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo;
 • iš asmens susijusio darbo santykiais per metus gautų dovanų ir prizų vertė neviršijanti 200 EUR;
 • 200 eurų vertės neviršijantys sporto varžybų ir kiti prizai ir laimėjimai, jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį;
 • jūrininkų už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos;
 • teisės aktų nustatyto dydžio delspinigiai už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą;
 • įstatyme nurodytos kitos pajamos.

Klausiate - atsakome

Kuro išlaidų traktavimas pelno mokesčio tikslais

2021-09-22 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar kuro išlaidos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais pagal LR pelno mokesčio įstatymą, jei automobilis naudojamas Bendrovės pajamoms uždirbti, tačiau nėra nuomojamas ar naudojamas pagal panaudos sutartį?

Dovanų kupono apmokestinimas GPM

2021-09-13 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokiais atvejais iš su darbo santykiais susijusio asmens gauta dovana pripažįstama apmokestinamomis pajamomis, gautomis natūra?

Darbuotojo naudai mokamų gyvybės draudimo įmokų pripažinimas pajamomis, gautomis natūra

2021-07-12 Mokesčiai
A. Laugalytė

Ar darbuotojo naudai mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos yra pripažįstamos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra?

Darbuotojams suteiktos naudos apmokestinimo ypatumai

2021-06-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinama kompensacija darbuotojams už individualiai jiems pritaikytų akinių įsigijimą darbo funkcijoms atlikti?