Mišri veikla

Kai PVM mokėtojas vykdo ne tik PVM apmokestinamą, bet ir kitą veiklą, jis negali įtraukti į PVM atskaitą visų įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų savo ekonominei veiklai vykdyti, pirkimo (importo) PVM sumų, išskyrus tą atvejį, kai visos su PVM įsigytos prekės (paslaugos) ar importuotos prekės skirtos naudoti išimtinai PVM mokėtojo veiklai, suteikiančiai teisę į atskaitą. PVMĮ 62 str. įtvirtina atvejus, kada pirkimo ir importo PVM nėra atskaitomas arba jo atskaitymas ribojamas.

Pirkimo ir (arba) importo PVM gali būti skirstomas:

Tiesioginis skirstymas - visas pirkimo ir importo PVM  skirstomas tiesiogiai, kiek tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis:

  • Prekių ir paslaugų, kurios skirtos naudoti išimtinai PVM apmokestinamai veiklai, pirkimo (importo) PVM atskaitomas 100 procentų tiesiogiai;
  • Prekių ir paslaugų, kurios skirtos išimtinai kitai, negu nurodyta PVMĮ 58 str. 1 dalyje, veiklai, pirkimo (importo) PVM neatskaitomas.

Proporcingas skirstymas - PVM mokėtojo, vykdančio mišrią veiklą,  įsigytų prekių (įskaitant ilgalaikį turtą) ir paslaugų  pirkimo (importo) PVM suma, kurios pagal apskaitos duomenis neįmanoma tiesiogiai priskirti nei PVMĮ 58 str. 1 dalyje, nei kitai veiklai. Šiom abiem veiklos grupėms skirstomos proporcingai, pagal PVMĮ 60 straipsnyje nustatytus kriterijus.


Naujienos


Klausiate - atsakome

Dėl PVM prievolių, kylančių atlikus esminį pastato (statinio) pagerinimą

2021-01-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės gali kilti Lietuvos bendrovėms, atlikusioms remonto darbus joms priklausančiose patalpose, ir kada tokie darbai PVM prasme būtų laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

PVM atskaitos procento apskaičiavimas gavus subsidiją mikroįmonėms

2020-09-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip apskaičiuoti metinėje PVM deklaracijoje deklaruojamą pirkimo (importo) PVM atskaitos procentą, kai mišrią veiklą vykdanti mikroįmonė gauna subsidiją likvidumui išsaugoti?

Subsidijų daliniam darbo užmokesčio kompensavimui traktavimas, apskaičiuojant mišrią veiklą vykdančių bendrovių pirkimo PVM atskaitos procentą

2020-09-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip yra traktuojamos mišrią veiklą vykdančių bendrovių iš valstybės gautos subsidijos, skirtos darbo užmokesčio kompensavimui už prastovas, pirkimo PVM atskaitos procento apskaičiavimo metu?

Visos pirkimo PVM sumos atskaitymas pagal proporciją

2019-11-05 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar Bendrovė turi teisę pasirinkti kokia tvarka, t.y. eiliškumu, apskaičiuoti atskaitomo PVM sumą mišrios veiklos atveju?