Kitas ilgalaikis turtas (Atidėtasis pelno mokesčio turtas)

Situacijos

Atidėtasis pelno mokestis dėl atostoginių kaupinių

2020-10-26 Apskaita
L. Šileikienė

Kai dėl atostoginių kaupinių apskaičiuojant apskaitinį pelną sąnaudos įtraukiamos į vieną ataskaitinį laikotarpį, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną – į kitą, apskaitoje gali būti pripažįstamas atidėtojo pelno mokesčio turtas.

Miško žemės su nenukirstu mišku apskaita pagal TFAS

2020-03-03 Apskaita
L. Šileikienė

Jei nenukirstas miškas įsigyjamas medienos gavybai, toks miškas apskaitomas pagal 41 TAS

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl vertybinių popierių perleidimo

2020-01-16 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jei bendrovė nesitiki, kad iki laikotarpio, į kurį nukelti nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, pabaigos ji uždirbs tiek apmokestinamojo pelno, kad galėtų panaudoti šiuos nuostolius, ji negali pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turto.

Atidėtojo pelno mokesčio turto registravimas dėl nepanaudotų mokestinių nuostolių perkėlimo

2018-07-31 Mokesčiai, Apskaita
A. Jūrelė

Atidėto pelno mokesčio turtas registruojamas, kai turto balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčio bazę, įsipareigojimo balansinė vertė didesnė už jo mokesčio bazę arba perkeliant nepanaudotus mokestinius nuostolius.