Informacija apie SAF-T rinkmeną

mokesčių administratoriui pareikalavus, SAF-T rinkmena turi būti pateikta per 10 dienų terminą.

Čia rasite glaustą informaciją apie…
...SAF-T rinkmeną ir jos paskirtį,
...naudojimo privalumus mokesčių mokėtojams ir mokesčių administratoriui
...institucijas, kurios gali pareikalauti SAF-T rinkmenos
...prievolę teikti SAF-T rinkmeną
...laikotarpius, nuo kada privaloma teikti SAF-T rinkmeną
...mokesčių patikrinimo procesą naudojant SAF-T rinkmeną
...formatą, kuriuo teikiama SAF-T rinkmena
...duomenų struktūrą
...atsakomybę ir rizikas už SAF-T nepateikimą

Kas yra SAF-T rinkmena ir kam ji skirta?

SAF-T – tai standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena (angl. Standard audit file for tax), kurioje pateikiami mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos duomenys už ataskaitinius ar trumpesnius laikotarpius.

Tai – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) sukurtas tarptautinis standartas, skirtas mokesčių mokėtojų buhalterinės apskaitos duomenų pateikimui mokesčių administratoriams ar kitiems informacijos naudotojams jų atliekamų kontrolės veiksmų metu.

SAF-T rinkmena formuojama XML formatu

Kokia yra SAF-T paskirtis?

Teisės aktuose nurodoma SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą.

 

Kokia yra SAF-T nauda?

SAF-T naudojimo privalumai mokesčių  mokėtojui:

 • Trumpiau trunkantys kontrolės veiksmai;
 • Mažesnė korupcijos tikimybė;
 • Aiškios, vienodos mokesčių mokėtojų tikrinimo taisyklės, automatinės ir skaidrios kontrolės procedūros;
 • Identifikuojami rizikingiausi mokesčių mokėtojai, mažesnė šešėlinė ekonomika, geresnė konkurencinė aplinka;
 • Mažesnės finansinės, žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudos;
 • Informacijos pateikimas nuotoliniu būdu;
 • Paskata duomenų kokybei ir vidaus kontrolei gerinti;
 • Geresnė komunikacija su VMI.

SAF-T naudojimo privalumai mokesčių administratoriui:

 • Greičiau atliekami kontrolės veiksmai;
 • Veiklos procesai standartizuojami, automatizuojamas jų vykdymas;
 • Kokybiškesni ir efektyvesni mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės veiksmai;
 • Tos pačios tikrinimo taisyklės taikomos visiems mokesčių mokėtojams;
 • Mažesnė žmogiškųjų klaidų tikimybė;
 • Mažiau laiko skiriama duomenų surinkimui, daugiau – duomenų analizei;
 • Kontrolės išvados pagrįstos visų duomenų, o ne pasirinktinai atrinktų duomenų aibe;
 • Didesnis biudžeto pajamų surinkimas.

 

Kokios institucijos gali pareikalauti pateikti SAF-T?

Ateityje SAF-T rinkmenos duomenis galės naudoti :

 • VMI;
 • LR muitinė;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos jų funkcijoms atlikti.

 

Kas turi prievolę teikti SAF-T rinkmeną?

Vadovaujantis LRV 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699, SAF-T turi būti pasirengę pateikti pelno siekiantys juridiniai asmenys, išskyrus:

 • LR Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 dalyje nurodytus juridinius asmenis (pvz., finansų ir mokėjimų įstaigos, draudimo bendrovės, perdraudimo bendrovės ir t.t.);
 • VĮ Indėlių ir investicijų draudimas;
 • Europos ekonominių interesų grupes;
 • Ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

 

Į kokį kriterijų atsižvelgiama, nustatant mokesčių mokėtojo pareigą teikti SAF-T rinkmeną?

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 atsižvelgiama į atitinkamų finansinių metų grynąsias pardavimo pajamas (pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos), t.y. pajamas, nurodomas pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimų pajamų straipsnyje (1 laukelis)
 

Grynosios pardavimo pajamos Pasiruošę pateikti SAF-T nuo
>8 mln. EUR (2015) 2017-01-01
>700 tūkst. EUR (2016) 2018-01-01
>300 tūkst. EUR (2017) 2019-01-01
>300 tūkst. EUR (2018) 2020-01-01

VMI pareikalavus, 2020 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje turi teikti juridiniai asmenys, kurių užpraėjusių finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų.

 

Pavyzdinė mokesčių patikrinimo proceso, naudojant SAF-T rinkmeną, schema:

schema

 

Kokiu formatu teikiama SAF-T rinkmena?

SAF-T formuojama XML (angl. Extensible Markup Language) formatu pagal SAF-T techninę specifikaciją (pateikiama SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 1 priede) ir jos techninius reikalavimus. 
Naujausi SAF-T XML struktūros aprašai (angl. XML Schema Definition – XSD) skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/saf-t.

 

Kokie duomenys turi būti atvaizduojami SAF-T rinkmenoje?

SAF-T rinkmeną sudaro 18 dalių, kurias reikia pildyti priklausomai nuo bendrovės vykdomos veiklos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visos dalys yra susijusios, todėl svarbu užtikrinti duomenų integralumą

ANTRAŠTĖ PAGRINDINĖ DUOMENŲ BYLA DK ĮRAŠAI PIRMINIŲ DOKUMENTŲ DUOMENYS
Antraštė Didžioji knyga Mokesčių kodų klasifikatorius DK įrašai Pardavimai
  Pirkėjai Matavimo vienetų klasifikatorius   Pirkimai
  Tiekėjai Analitinės apskaitos kodų klasifikatorius   Mokėjimai
  Prekės ir (ar) paslaugos Judėjimo tipų klasifikatorius   Prekių judėjimas
  Atsargos Akcininkai   Ūkinės operacijos ar įvykiai dėl turto
  Turtas      

 

Priklausomai nuo bendrovės dydžio, vykdomos veiklos ir apskaitoje kaupiamos informacijos, SAF-T rinkmena gali apimti daugiau nei kelis šimtus elementų. 

Detalesnis SAF-T rinkmenos dalių aprašymas pateikiamas žemiau:

 1. Antraštėje pateikiama bendra informacija apie tikrinamą bendrovę, įskaitant informaciją apie bendrovę, rinkmenos laikotarpio pradžią ir pabaigą bei kitą informaciją.
 2. Pagrindinė duomenų byla:
  1. Didžioji knyga - pateikiamos visos DK sąskaitos susietos su VMI sąskaitomis, bei jų likučiai laikotarpio pradžiai ir pabaigai. 
  2. Pirkėjai - pateikiami pagrindiniai pirkėjų duomenys bei sąrašas neapmokėtų sąskaitų laikotarpio pradžiai.
  3. Tiekėjai - pateikiami pagrindiniai tiekėjų duomenys bei sąrašas neapmokėtų sąskaitų laikotarpio pradžiai.
  4. Mokesčių klasifikatorius - pateikiami apskaitos sistemoje naudojami mokesčių kodai bei jų susiejimas su VMI mokesčių kodais. 
  5. Matavimo vienetų klasifikatorius - pateikiami apskaitos sistemoje naudojami matavimo vienetai. 
  6. Analitinės apskaitos klasifikatorius - pateikiami apskaitos sistemoje naudojami analitiniai klasifikatoriai bei, kur reikia, jų susiejimas su VMI analitinės apskaitos "Pelnas" klasifikatoriumi.
  7. Judėjimo tipų klasifikatorius - pateikiami VMI nurodyti judėjimo tipai.
  8. Prekės ir (ar) pasaugos - pateikiami pagrindiniai duomenys apie apskaitos sistemoje esančias prekes ir (ar) paslaugas. 
  9. Atsargos - pateikiami pagrindiniai duomenys apie apskaitos sistemoje apskaitomas atsargas.  
  10. Turtas - pateikiami pagrindiniai duomenys apie apskaitos sistemoje apskaitomą turtą.
  11. Savininkai ir (ar) akcininkai - pateikiami duomenys apie bendrovės akcininkus ir jų pokytį. 
 3. DK įrašai – tai suvestiniai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys (likučiai ir jų analizės duomenys: data, sąskaitų korespondencija, suma ir kita informacija). 
 4. Pirminių dokumentų duomenys:
  1. Pardavimai - pateikiami detalūs duomenys apie pardavimo dokumentus. Duomenys turi būti pateikiami iki sąskaitos eilutės lygio. 
  2. Pirkimai - pateikiami detalūs duomenys apie pirkimo dokumentus. Duomenys turi būti pateikiami iki sąskaitos eilutės lygio. 
  3. Mokėjimai - pateikiami detalūs duomenys apie gautus ir atliktus mokėjimus. 
  4. Prekių judėjimas - pateikiami detalūs duomenys apie prekių judėjimus. 
  5. Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto - pateikiami detalūs duomenys apie turto įsigijimą, nusidėvėjimą, nurašymą, ir kita. 

Informaciją galite rasti ir EY vedlys video apžvalgoje.

 

Kokia numatyta atsakomybė už SAF-T nepateikimą?

Įstatymų numatyta administracinė atsakomybė
Atsakomybės ikona 01 LR Administracinių
nusižengimų
kodekso
187 str. 2 d.
Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pavėluotas pateikimas ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus, neteisingų duomenų pateikimas
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 200 iki 390 Eur.
 
Atsakomybės ikona 02 LR Administracinių
nusižengimų
kodekso
187 str. 4 d.
Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 100 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,
užtraukia baudą nuo 650 iki 6 000 Eur.
 
Atsakomybės ikona 03 LR Mokesčių
Administravimo
Įstatymo
40-1 str.

Jei būtų paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą (įskaitant ir ANK187 str.) ir (ar) būtų paskirta bauda už minėtą administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus, kyla rizika prarasti patikimo mokesčių mokėtojo statusą.


Tapimas nepatikimu mokesčių mokėtoju sukeltų grėsmę reputacijai, sąlygotų ilgesnius senaties terminus, parastą teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose bei prarastą paramos gavėjo, taip pat AEO statusą ir kt.

 

Turite klausimų? Susisiekite

Milda Pociūnienė
Kreipkitės ir gaukite  Jums tinkamiausią pasiūlymą.
 
Milda Pociūnienė
Darbo grupės vadovė
+370 685 29477,
Milda.Pociuniene@lt.ey.com

Naujienos ir straipsniai

scary_lady

VMI priminė apie bendrovėms kilusią SAF-T prievolę

2020-11-25 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė
server_computer

Kaip SAF-T reikalavimus iš naštos paversti nauda?

2019-12-05 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė
children_reading_minds

Pradeda veikti i.SAF-T posistemis

2019-05-23 Mokesčiai, Apskaita
A. Narkis
man_on_the_computer

VMI paskelbė naują SAF-T XML struktūros aprašą

2019-04-11 Mokesčiai
A. Narkis
pc-programming-code-data

Kaip pildyti privalomus laukus SAF-T rinkmenoje?

2019-02-14 Mokesčiai
L. Vasinauskė
saf-t_mokymai

Pirmieji i.SAF-T modulio išorinių naudotojų mokymai

2018-11-27 Mokesčiai, Apskaita
S. Pocevičiūtė
stairs-woman-runing

VMI pagaliau patvirtino SAF-T 2.01 versiją

2018-10-16 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Situacijos

SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" dalies pildymas

2020-08-19 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokie duomenys yra teikiami SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" (Payments) dalyje?

Nebaigtos statybos duomenų įtraukimas į SAF-T rinkmeną

2020-08-10 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar SAF-T rinkmenos ilgalaikio turto dalyje turi būti pateikiama informacija apie nebaigtą statybą?

SAF-T 4.4 „Prekių judėjimas“ dalies pildymas

2020-07-27 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokios ūkinės operacijos turi būti įtraukiamos į 4.4 „Prekių judėjimas“ (MovementOfGoods) dalį?

Avansinių apyskaitų duomenų teikimas SAF-T rinkmenoje

2020-07-08 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar reikia pateikti SAF-T rinkmenoje darbuotojo patirtas išlaidas, kurias bendrovė kompensuoja pagal pateiktus avansinių apyskaitų dokumentus ?

El. seminarai ir video apžvalgos