Įmokų „grindys“

Kai apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis nei Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA), draudėjui tenka prievolė papildomas apdraustojo ir draudėjo VSD įmokas už tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apskaičiuoti ir sumokėti savo lėšomis nuo skirtumo tarp ne mažesnės kaip MMA (2020 m. - 607 Eur, 2021 m. - 642 Eur) sumos ir faktinio asmeniui apskaičiuoto darbo užmokesčio. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai apdraustasis atitinkamą mėnesį atitiko bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • buvo apdraustas pas kitą draudėją (pas kurį buvo draudžiamas pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu), arba dėl jo socialinio statuso jis buvo draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;
 • Gavo vieną iš šių valstybinių pensijų rūšių:
  • Socialinio draudimo senatvės pensiją;
  • Netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
  • Šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją;
  • Su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos ar šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
 • Buvo ne vyresnis nei 24 metų amžiaus;
 • Turi nustatytą 0 – 55 % darbingumo lygį;
 • Gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

Socialinio draudimo įmokos turi būti skaičiuojamos ir mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio nei MMA, perskaičiuota proporcingai atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičiui, kai asmuo nedirbo, jeigu pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui ar tarnautojui priskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis už MMA dėl to, kad darbuotojas dalį jam priklausančio dirbti laiko nedirbo dėl:

 • Nedraudžiamojo laikotarpio; arba
 • Gavo ligos išmoką; arba
 • Gavo ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos.

Klausiate - atsakome

Darbas užsienio darbdaviams keliose valstybėse

2021-10-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba keliems Estijos darbdaviams skirtingose valstybėse, kurios valstybės socialinės apsaugos teisės aktai turi būti taikomi gyventojui?

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Dividendų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinami nuolatinio Lietuvos gyventojo gauti dividendai iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Įrodymai dėl turto nenaudojimo ir pagaminimo datos, taikant investicinio projekto lengvatą

2021-09-29 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar pakanka rangovo patvirtinimo pagrindžiant ilgalaikio materialaus turto naujumą ir pagaminimo metus?