EY mokesčių, teisės ir apskaitos vedlio privatumo politika

1. PRIVATUMO POLITIKA

 1. UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Bendrovė arba EY) gerbia visų EY mokesčių, apskaitos ir teisės vedlio (vedlys.ey.com) (toliau – Portalas) lankytojų bei paslaugų pirkėjų (toliau – naudotojai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą, lankantis Portale bei naudojantis visomis šiame Portale teikiamomis paslaugomis.
 2. Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Portalo naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
 3. Naudodamiesi Portalu ir joje siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro jūsų sutikimo, duodamo pažymint atitinkamą langelį registravimosi metu, o vėliau Portalo nustatymų pasirinktyse). Naudotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika ir įsipareigoję laikytis jos nuostatų, kai registruodamiesi Portale registracijos formoje pažymi varnele, kad įsipareigoja laikytis Privatumo politikos nuostatų. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Portale.
 4. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2. SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
 3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami Portale.
 4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 5. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 6. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 8. Duomenų valdytojas – UAB „Ernst & Young Baltic“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 110878442, registruota buveinė Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, ir kitos EY grupės įmonės.
 9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. RENKAMI ASMENS DUOMENYS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

 1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami/gaudami paslaugas Portale:
  1. Vardas (slapyvardis);
  2. Pavardė;
  3. Slaptažodis;
  4. El. pašto adresas;
  5. Telefono Nr.;
  6. Pareigos;
  7. Atstovaujama bendrovė (darbovietė) ir duomenys apie bendrovę (juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, veiklos sritis);
  8. Apmokėjimo už paslaugas (duomenys gaunami iš Paysera):
   1. Sąskaita, iš kurios buvo atliktas mokėjimas;
   2. Apmokėjimo būdas ir šalis;
   3. Apmokėta suma;
   4. Apmokėjimą atlikusio asmens elektroninio pašto adresas;
  9. užsakymo ID. Individualios veiklos pažymėjimo Nr., PVM mokėtojo Nr., individualios veiklos vykdymo adresas (tiems asmenims, kurie vykdo individualią veiklą);
  10. Universiteto/kolegijos pavadinimas ir adresas (studentams);
  11. Vykdoma ekonominė veikla;
  12. Šaltinis, iš kurio buvo sužinota apie šį Portalą;
  13. EY darbuotojo vardas ir pavardė;
  14. Mokėjimo nurodymo duomenys (mokėtojo vardas, pavardė, mokėjimo duomenys ir suma);
  15. Sąskaitos faktūros duomenys;
  16. Pranešimai apie incidentus (naudotojo profilio neteisėtus panaudojimo atvejus, saugumo pažeidimus);
  17. Įspėjimai el. paštu apie naudojimąsi paskyra ir paslaugomis (pranešimai apie ketinimą blokuoti naudotojo profilį, apie užsakytas mokamas paslaugas ir mokėjimus);
  18. Kliento paskyros statusas (aktyvus, blokuotas);
  19. Kliento perkamos paslaugos (paslaugos naudotojų skaičius, įsigytų klausimų skaičius, užduotų klausimų skaičius, likusių neužduotų klausimų skaičius; užduotas klausimas; pateiktas atsakymas; atsakymo klientui rekvizitai (atsakiusio EY darbuotojo vardas ir pavardė, data laikas));
  20. Paslaugų teikimo planas;
  21. Kliento duomenys IT sistemoje "PACE" (patikrinimo duomenys; patikrinimo rezultatai);
  22. Skundo dėl netinkamai suteiktos paslaugos duomenys (el. susirašinėjimas; atsakymai į skundą);
  23. Mokamų paslaugų teikimo laikotarpis;
  24. Jūsų pateikto komentaro tekstas ir (ar) vizualinė medžiaga, įskaitant Jūsų atvaizdą (kai juos savo sutikimu pateikiate EY);
 2. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Portale, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Portalo:
  1. IP adresas;
  2. Naudotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
  3. Žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Portalą;
  4. Kiti slapukų surinkti asmens duomenys.
 3. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Portale už kitus asmenis, kuriems jūs suteikiate teisę naudotis Portalo paslaugomis:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. El. pašto adresas.
 4. Bendrovė jūsų aukščiau nurodytus asmens duomenis tvarko šiais teisiniais pagrindais:
  1. siekiant suteikti šiame Portale siūlomas EY paslaugas (vykdant sutartį, sudarytą jums patvirtinant šio Portalo Bendrąsias sąlygas);
  2. jūsų sutikimo pagrindu (jūsų komentarų viešinimas EY paslaugų pristatymo tikslu; tiesioginė rinkodara siunčiant laiškus el. paštu ir susisiekiant su jumis telefonu).

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:
 2. Portalo naudotojų identifikavimui, prisijungiant prie savo paskyrų Portale;
 3. Portalo paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir apmokėjimų už Portalo paslaugas administravimui;
 4. Su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui;
 5. Susisiekimui su naudotojais dėl Portalo paslaugų vykdymo;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčiant Portalo naujienlaiškius ar susisiekiant su jumis telefonu (tik duomenų subjektui pasirinkus, kad jis nori gauti naujienlaiškį ir (ar) sutikus, kad būtų susisiekta telefonu)
 7. Mes saugome Jūsų asmens duomenis, nurodytus 3 dalies 1 punkto 1 – 7 papunktyje, 3 dalies 1 punkto 9 – 23 papunktyje ir 3 dalies 3 punkte, 5 metus, o asmens duomenis, nurodytus 3 dalies 1 punkto 8 papunktyje, 10 metų, nuo naudotojo profilio (paskyros) Portale panaikinimo. Asmens duomenų, nurodytų 3 dalies 2 punkte, duomenų saugojimo laikotarpis pateiktas 10 dalies 1 punkte.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Mes užtikriname, kad jūsų asmens duomenys bus:
  1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas).
  5. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
 2. Norėdami gauti (tinkamas) šiame Portale siūlomas paslaugas registruotiems naudotojams, privalote pateikti tam tikrus savo Asmens duomenis (nurodytus Portale jums registruojantis).

6. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjekto teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš jūsų prašymą (el. paštu: privacy@lt.ey.com; siunčiant paštu: adresu Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, arba pateikiant prašymą tiesiogiai Bendrovės buveinėje: adresu Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę (pvz., pridedant jūsų paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją):
  1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
  2. Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys.
  3. Reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
   1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   2. jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
   3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   4. kitais Reglamente nustatytais pagrindais.
  4. Reikalauti, kad Bendrovė apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai:
   1. jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti duomenų tikslumą;
   2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
   3. Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   4. jūs paprieštaravote jūsų asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.
  5. Gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu
  6. Nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
  7. Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turite teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Tik turėdami jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ADTAĮ bei ERĮ nuostatomis, mes jums siųsime Portalo naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei siūlysime paslaugas telefonu.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. El. pašto adresas;
  4. Telefono numeris;
  5. Pareigos;
  6. Atstovaujama bendrovė (darbovietė);
  7. Su naujienlaiškiu susiję duomenys (naujienlaiškio gavimo periodiškumas; kategorija; veiklos sritis; pasirinkta kalba).
 3. EY Vedlys Portalo registracijos formoje arba jūsų paskyros nustatymų pasirinktyse pažymėjus laukelį „Sutinku, kad EY tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, tel. nr.) ir su manimi susisiektų telefonu bei pateiktų aktualią informaciją apie „EY Vedlys“ tinklapį, kviestų dalyvauti EY apklausose, EY renginiuose, pateiktų kitus pasiūlymus bei teirautųsi mano nuomonės apie EY veiklą. Turite teisę nesutikti gauti skambučių. Nepažymėjus langelio, skambučių iš EY negausite. Duotą sutikimą galėsite bet kada atšaukti „EY Vedlys“ nustatymų pasirinktyse. Visos sutikimo sąlygos privatumo politikoje.“ sutinkate, kad jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį) UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442, registruotos buveinės adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius ir kitos EY grupės įmonės, kaip duomenų valdytojas, tvarkytų, siekdamas su Jumis susiekti telefonu ir pateiktų Jums aktualią informaciją apie „EY Vedlys“ Portalą, EY apklausas, EY renginius, pateiktų kitus pasiūlymus bei teirautųsi Jūsų nuomonės apie EY veiklą.
  1. Pažymėdami minėtą laukelį, patvirtinate, kad žinote savo teisę nesutikti, kad su jumis minėtu tikslu telefonu susisiektų EY.
  2. Nurodytus jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų. Su jūsų tiesioginės rinkodaros (telefonu) tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) Privatumo politikos 9 dalies 1 punkto 2 papunktyje nurodytas paslaugų teikėjas. EY taiko šioje Privatumo politikoje nurodytas apsaugos priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo už EEE ribų.
  3. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais įtraukiami į EY valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma bet kokiomis priemonėmis, užtikrinančiomis asmens duomenų tvarkymo saugą.
  4. Šio sutikimo pagrindu jūsų asmens duomenis EY tvarkys kol turėsite paskyrą Portale ir 5 metus po to, kai ištrinsite savo paskyrą iš Portalo arba iki tol, kol atšauksite šį sutikimą (jei tai įvyktų anksčiau). Asmens duomenis, kurių tolimesniam tvarkymui EY neturės teisinio pagrindo, EY saugiai ištrins.
  5. Bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai (telefonu). Tai padaryti galima jūsų paskyros nustatymų pasirinktyse („Mano paskyra“ -> „Nustatymai“ -> „Asmeniniai duomenys“) panaikinus varnelę prie laukelio „Sutinku, kad EY tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, tel. nr.) ir su manimi susisiektų telefonu bei pateiktų aktualią informaciją apie „EY Vedlys“ tinklapį, kviestų dalyvauti EY apklausose, EY renginiuose, pateiktų kitus pasiūlymus bei teirautųsi mano nuomonės apie EY veiklą. Turite teisę nesutikti gauti skambučių. Nepažymėjus langelio, skambučių iš EY negausite. Duotą sutikimą galėsite bet kada atšaukti „EY Vedlys“ nustatymų pasirinktyse. Visos sutikimo sąlygos privatumo politikoje.“. Gavus sutikimo atšaukimą, EY nedelsiant nustos tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros (telefonu) tikslu ir daugiau su jumis šiuo tikslu nesusisieks. Kitais tikslais (pvz., siekiant suteikti paslaugas Portale, užtikrinti prisijungimą prie jūsų paskyros, pranešti apie netinkamai naudojamą jūsų paskyrą ar apie paslaugų Portale prieinamumo apribojimus) jūsų kontaktinius duomenis ir toliau naudosime. Tiesioginės rinkodaros sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki jūsų sutikimo atšaukimo EY jau atliktam jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu atšaukimas neturės įtakos jūsų registracijai EY Vedlys Portale ir/ar naudojimusi kitomis EY Vedlys teikiamomis paslaugomis.
  6. Šio sutikimo pagrindu tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu, Privatumo politikoje numatytu būdu patvirtinus tapatybę, jūs turite teisę pareikalauti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jūsų asmens duomenis, reikalauti sunaikinti jūsų asmens duomenis, teisės aktų nustatytais atvejais apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
  7. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, galite kreiptis į EY el. paštu privacy@lt.ey.com.
 4. EY Vedlys Portalo registracijos formoje arba jūsų paskyros nustatymų pasirinktyse pažymėjus laukelį „Sutinku, kad EY tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, tel. nr.) ir su manimi susisiektų el.paštu bei pateiktų aktualią informaciją apie „EY Vedlys“ tinklapį, kviestų dalyvauti EY apklausose, EY renginiuose, pateiktų kitus pasiūlymus bei teirautųsi mano nuomonės apie EY veiklą. Turite teisę nesutikti gauti el. laiškų. Nepažymėjus langelio, el. laiškų iš EY negausite. Duotą sutikimą galėsite bet kada atšaukti „EY Vedlys“ nustatymų pasirinktyse. Visos sutikimo sąlygos privatumo politikoje.“ sutinkate, kad jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, naujienlaiškio pasirinktis, elektroninio pašto adresą) UAB “Ernst & Young Baltic”, juridinio asmens kodas 110878442, registruotos buveinės adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius ir kitos EY grupės įmonės, kaip duomenų valdytojas, tvarkytų siekiant el. paštu Jums siųsti naujienlaiškius (jūsų EY Vedlys Portalo nustatymų pasirinktyse pasirinktu dažnumu ir temomis), aktualią informaciją apie „EY Vedlys“ Portalą, EY apklausas, EY renginius, kitus pasiūlymus bei teirautųsi jūsų nuomonės apie EY veiklą.
  1. Pažymėdamas minėtą laukelį patvirtinate, kad žinote savo teisę nesutikti su pranešimų gavimu el  paštu.
  2. Nurodytus jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų. Su jūsų tiesioginės rinkodaros (el. paštu) tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) Privatumo politikos 9 dalies 1 punkto 2 papunktyje nurodytas paslaugų teikėjas. EY taiko šioje Privatumo politikoje nurodytas apsaugos priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo už EEE ribų.
  3. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais įtraukiami į EY valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma bet kokiomis priemonėmis, užtikrinančiomis asmens duomenų tvarkymo saugą.
  4. Šio sutikimo pagrindu jūsų asmens duomenis EY tvarkys 5 metus po to, kai ištrinsite savo paskyrą iš Portalo arba iki tol, kol atšauksite šį sutikimą (jei tai įvyktų anksčiau). Asmens duomenis, kurių tolimesniam tvarkymui EY neturės teisinio pagrindo, EY saugiai ištrins.
  5. Bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai (el. paštu). Tai padaryti galima jūsų paskyros nustatymų pasirinktyse („Mano paskyra“ -> „Nustatymai“ -> „Asmeniniai duomenys“) panaikinus varnelę prie laukelio „Sutinku, kad EY tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, tel. nr.) ir su manimi susisiektų el. paštu bei pateiktų aktualią informaciją apie „EY Vedlys“ tinklapį, kviestų dalyvauti EY apklausose, EY renginiuose, pateiktų kitus pasiūlymus bei teirautųsi mano nuomonės apie EY veiklą. Turite teisę nesutikti gauti el. laiškų. Nepažymėjus langelio, el. laiškų iš EY negausite. Duotą sutikimą galėsite bet kada atšaukti „EY Vedlys“ nustatymų pasirinktyse. Visos sutikimo sąlygos privatumo politikoje.“ Naujienlaiškių galėsite atsisakyti ir paspaudę atitinkamą nuorodą kiekviename iš EY gautame naujienlaiškyje. Ją paspaudus, patvirtinsite naujienlaiškio atsisakymą. Gavus sutikimo atšaukimą, EY nedelsiant nustos tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros (el. paštu) tikslu ir daugiau su Jumis šiuo tikslu nesusisieks. Kitais tikslais (pvz., siekiant suteikti paslaugas Portale, užtikrinti prisijungimą prie jūsų paskyros, pranešti apie netinkamai naudojamą jūsų paskyrą ar apie paslaugų Portale prieinamumo apribojimus) jūsų kontaktinius duomenis ir toliau naudosime. Tiesioginės rinkodaros sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki Jūsų sutikimo atšaukimo EY jau atliktam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu atšaukimas neturės įtakos Jūsų registracijai EY Vedlys Portale ir/ar naudojimusi kitomis EY Vedlys teikiamomis paslaugomis.
  6. Šio sutikimo pagrindu tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu, Privatumo politikoje numatytu būdu patvirtinus tapatybę, jūs turite teisę pareikalauti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jūsų asmens duomenis, reikalauti sunaikinti jūsų asmens duomenis, teisės aktų nustatytais atvejais apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
  7. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų, galite kreiptis į EY el. paštu privacy@lt.ey.com.

8. JŪSŲ SAVANORIŠKAI PATEIKTŲ KOMENTARŲ TVARKYMAS EY PASLAUGŲ PRISTATYMO IR/AR VIEŠINIMO TIKSLU

 1. Tik turėdami jūsų išankstinį sutikimą tvarkysime komentaro tekstą ir (ar) vizualinę medžiagą, įskaitant Jūsų atvaizdą, jei pateiksite, EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu EY Vedlio tinklalapyje (https://vedlys.ey.com/).
 2. EY paslaugų pristatymo ir/ar viešinimo tikslu EY gali tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. El. pašto adresas;
  4. Telefono numeris;
  5. Pareigos;
  6. Komentaro turinys;
  7. Vizualinė medžiaga, įskaitant Jūsų atvaizdą (jei savanoriškai pateiksite);
  8. El. pašto komunikacijos su Jumis turinys.
 3. Visus nurodytus Jūsų asmens duomenis, tvarkomus EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu, EY gauna tiesiogiai iš Jūsų. Šiuos asmens duomenis pateikiate savanoriškai. Duomenų (komentaro) nepateikus, EY neturės galimybės jų panaudoti (paviešinti) nurodytam tikslui.
 4. EY Vedlys Portalo atsakingam asmeniui atsiųsdama(s) elektroninį laišką su komentaru dėl EY Vedlio paslaugų, duodate sutikimą UAB “ERNST & YOUNG BALTIC", įmonės kodas 110878442, („EY“), kaip duomenų valdytojui, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkyti sutikimo, nurodyto šios Politikos 8 dalyje sąlygomis ir tvarka, įskaitant viešinti pateiktą komentarą EY Vedlio tinklalapyje (https://vedlys.ey.com/) EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslais.
 5. Jūsų asmens duomenys EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu bus tvarkomi tol, kol šis Jūsų komentaras yra reikalingas nurodytiems EY tikslams arba iki kol atšauksite duotą sutikimą, atsiunčiant apie tai pranešimą el. pašto adresu privacy@lt.ey.com (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau). Asmens duomenis, kurių tolimesniam tvarkymui EY neturės teisinio pagrindo, EY saugiai ištrins.
 6. Su jūsų EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) Privatumo politikos 9  dalies 1 punkto 1.2. papunktyje . nurodytas paslaugų teikėjas. EY taiko šioje Privatumo politikoje nurodytas apsaugos priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo už EEE ribų.
 7. Asmens duomenys EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma bet kokiomis priemonėmis, užtikrinančiomis asmens duomenų tvarkymo saugą.
 8. Bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo duotą sutikimą jūsų asmens duomenis tvarkyti EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslui. Tai padaryti galima atsiunčiant apie tai pranešimą el. pašto adresu privacy@lt.ey.com. Gavus sutikimo atšaukimą, EY nepagrįstai nedelsdama panaikins jūsų komentarus ir kitus asmens duomenis (jei viešinami) iš EY Vedlys tinklapio ir ateityje jų nenaudos kol pakartotinai neduosite tam sutikimo. Kitais tikslais (pvz., siekiant suteikti paslaugas Portale, užtikrinti prisijungimą prie jūsų paskyros, pranešti apie netinkamai naudojamą jūsų paskyrą ar apie paslaugų Portale prieinamumo apribojimus) jūsų kontaktinius duomenis ir toliau naudosime. Sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu atšaukimas neturės įtakos iki jūsų sutikimo atšaukimo EY jau atliktam jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslu atšaukimas neturės įtakos jūsų registracijai EY Vedlys Portale ir/ar naudojimusi kitomis EY Vedlys teikiamomis paslaugomis.
 9. Šio sutikimo pagrindu tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu, Privatumo politikoje numatytu būdu patvirtinus tapatybę, jūs turite teisę pareikalauti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jūsų asmens duomenis, reikalauti sunaikinti jūsų asmens duomenis, teisės aktų nustatytais atvejais apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydama(s), kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
 10. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, galite kreiptis į EY el. paštu privacy@lt.ey.com.
 11. Atsiųsdami komentarą dėl EY Vedlio paslaugų, duodate sutikimą Jūsų vieno(s) ar drauge su kitais sukurtą komentaro tekstą ir (ar) vizualinę medžiagą, įskaitant Jūsų atvaizdą, jei pateiksite, EY panaudoti toliau nurodytais tikslais ir būdais: EY paslaugų pristatymo ir viešinimo tikslais, bet kur pasaulyje, neatšaukiamai, visą autorių teisių galiojimo laikotarpį, neatlygintinai, su teise perleisti tretiesiems asmenims, atgaminant bet kokia forma ir būdu, viešai demonstruojant, spausdinant, įskaitant reklaminiuose leidiniuose ar klipuose, perdirbant, platinant, viešai rodant, skelbiant, padarant viešai prieinamu internete, įskaitant socialiniuose tinkluose, transliuojant (retransliuojant), perduodant (atlygintinai ar neatlygintinai) naudotis tretiesiems asmenis komerciniams ir nekomerciniams tikslams. Atsiųsdami komentarą dėl EY Vedlio paslaugų, duodate sutikimą, kad: naudojant Jūsų vieno(s) ar drauge su kitais sukurtus komentaro tekstą ir (ar) vizualinę medžiagą, įskaitant Jūsų atvaizdą, jei pateiksite, autoriaus vardas nebus nurodomas, nebent dėl to būtų atskirai sutarta; atsiradus poreikiui EY veiklos procese keisti Jūsų vieno(s) ar drauge su kitais sukurtus komentaro tekstą ir (ar) vizualinę medžiagą, įskaitant Jūsų atvaizdą, ir tai bus susiję su neturtinių teisių įgyvendinimu, reikalingus pakeitimus atliksime bendradarbiaudami taip, kad nebūtų pažeistos EY teisės naudoti kūrinį ir Jūsų, kaip (bendra)autoriaus(ės), asmeninės neturtinės teisės. Atsiųsdami komentarą dėl EY Vedlio paslaugų, patvirtinate, kad esate tinkamai įgaliota(s) duoti šį sutikimą irk ad kūrinys nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

9. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJAMS

 1. Bendrovė gali pateikti jūsų asmens duomenis:
  1. Duomenų tvarkytojams, kurie teikia Portalui paslaugas ir tvarko jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai:
   1. UAB „Paysera LT“ (Lietuva), elektroninių mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris gali turėti prieigą prie jūsų mokėjimo duomenų ir tvarkyti jūsų asmeninius duomenis;
  2. EY Global Delivery Services, pasaulinis bendras IT paslaugų centras, teikiantis techninę duomenų apdorojimo paramą Bendrovės ir Portalo paslaugoms (įsikūręs Argentinoje, Kinijoje, Indijoje, Filipinuose, Lenkijoje).
 2. Su šioje Privatumo politikoje nurodytais jūsų asmens duomenimis gali susipažinti „EY Global Delivery Services“ ne EEE priklausančiose valstybėse, kurios gali apimti jurisdikcijas, neužtikrinančias ES ar jūsų šalyje numatyto asmens duomenų apsaugos lygio. Bendrovė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys už EEE ribų duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi teisėtai. EY yra patvirtinusi išsamią globalią privatumo užtikrinimo programą, apimančią ES patvirtintas Įmonėms privalomas taisykles, taip pat yra ES ir JAV Privatumo apsaugos skydo bei Šveicarijos ir JAV Privatumo apsaugos skydo, administruojamo JAV Prekybos departamento, dalyvis. Susipažinti su mūsų Įmonei privalomomis taisyklėmis galite EY Įmonei privalomoms taisyklėms skirtame tinklapyje, apie tai, kaip laikomasi Privatumo skydo programos daugiau sužinoti galite susipažinę su EY Privatumo apsaugos skydo pranešimu. EY jūsų asmens duomenis atskleis tik trečiosioms šalims, įskaitant duomenų tvarkytojus, kurie raštu įsipareigoja užtikrinti tinkamą privatumo apsaugos lygį. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
 3. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
 4. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
 5. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

10. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Siekiant užtikrinti galimybę jums patogiau ir efektyviau naršyti Portale, atpažinti jus kaip Portalo, labiau suprasti jūsų poreikius bei siekiant teikti kokybiškas ir naudotojų poreikius atitinkančias paslaugas, naudojame šiuos slapukus (slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje):
  Pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
  _ga Google Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti Portalo lankytojus, kai renkama informacija apie Portalo lankomumą. 2 metai
  _gid Google Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti Portalo lankytojus, kai renkama informacija apie Portalo lankomumą. 24 valandos
  _gat Google Analytics slapukas naudojamas padidinti užklausimo greitį. 1 minutė
  _gcl_au Google AdSense šiuo slapuku eksperimentuoja su reklamos efektyvumu visose interneto svetainėse, kurios naudojasi jų paslaugomis. 3 mėnesiai
  SESS{id} Naudojami siekiant palaikyti Portalo naudotoją prijungtą (angl. – logged) prie sistemos. 10 valandų
 2. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org, www.google.com/privacy_ads.html, ir https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Slapukus teikia Bendrovės pasitelkti patikimi tiekėjai (pvz., Google Inc.). Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos dėl tiekėjų ir/ar kaip veikia nurodyti slapukai, prašome susisiekti su mumis el. paštu privacy@lt.ey.com.
 3. Jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus: jums įėjus į Portalą, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus naudojami. Jūs taip pat galėsite išjungti slapukus, naudodami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, jūs galite negalėti visa apimtimi pasinaudoti kai kuriomis Portalo funkcijomis. Pavyzdžiui, gali būti, kad negalėsite pasinaudoti Portalo automatinio prisijungimo funkcija ir kitomis jūsų naršymą Portale individualizuojančiomis funkcijomis.

11. NUORODOS

 1. Portale bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., www.lrs.lt, www.vmi.lt ir kt.), į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Portalo turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Linkedin, taip pat Youtube). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Portale, yra taikomos šių svetainių Privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

12. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. EY šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pažymime, kad pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, Periodiškai tikrinkite šią Portalo skiltį.

 

13. SUSISIEKITE SU MUMIS

 1. Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu privacy@lt.ey.com.

Atnaujinimo data: 2021-05-17