Dividendų apmokestinimas

Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetui iš Lietuvos vienetų, apmokestinimas:

  • Taikomas 15 procentų pelno mokesčio tarifas, arba
  • Neapmokestinama vadovaujantis „dalyvavimo išimties taisykle“;
  • Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos.

‚,Dalyvavimo išimties taisyklė“ – vieneto gaunami dividendai iš vienetų, kuriuose dividendus gaunantis vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų, pelno mokesčiu neapmokestinami.  

Dividendai išmokami užsienio vienetui iš Lietuvos vienetų:

  • Taikomas 15 % tarifas (jei jis nėra nesumažinamas pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (DAIS), arba
  • Neapmokestinama vadovaujantis „dalyvavimo išimties taisykle“;
  • Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos.

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis padeda panaikinti tarptautinį dvigubą apmokestinimą (tai apmokestinimas, kai abi valstybės pagal vidaus įstatymus gali apmokestinti tą patį mokesčių mokėtoją už tas pačias pajamas per tą patį laikotarpį).

Dividendams, gaunamiems Lietuvos vienetų iš užsienio vienetų:

  • Taikomas 15 % tarifas, arba
  • Neapmokestinama, kai gaunama iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų  Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu, arba
  • Kai gaunama iš kitų, nei aukščiau nurodytų, vienetų, neapmokestinama vadovaujantis „dalyvavimo išimties taisykle“;
  • Mokestį Lietuvoje moka dividendų gavėjas.

„Dalyvavimo išimties taisyklė“ netaikoma dariniui ar keliems dariniams, jeigu jų nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos, kuri prieštarauja 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, dalykui ar tikslui, ir todėl jie yra apsimestiniai atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais tiek, kiek jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.

dividendai

 

Deklaracijos

Pavadinimas Numeris Laikotarpis Forma Taisyklės
Dividendų pelno mokesčio deklaracija FR0640

Naujienos


Klausiate - atsakome

Iš užsienio gautų dividendų apmokestinimas

2018-12-11 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Lietuvos vienetas gavo dividendų iš Liuksemburgo. Liuksemburge dividendų mokėjimai buvo klasifikuojami kaip palūkanos už suteiktą paskolą. Kaip apmokestinami tokie Lietuvos vieneto gaunami dividendai?

Iš užsienio gautų dividendų apmokestinimas

2018-09-03 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Lietuvos vienetas gavo dividendų iš Ispanijoje ir Kanadoje registruotų vienetų. Kaip apmokestinami tokie Lietuvos vieneto gaunami dividendai?

Dividendų išmokėjimas užsienio vienetams, kurie valdo daugiau nei 10 % akcijų

2018-04-18 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Kokiais atvejais bendrovės mokami dividendai yra apmokestinami pelno mokesčiu? Kokios deklaracijos turi būti pateikiamos?

Dividendų išmokėjimas turtu

2018-03-29 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Bendrovė nusprendė uždirbtą pelną akcininkui skirstyti ilgalaikiu materialiuoju turtu. Turto rinkos kaina, nustatyta perdavimo dieną, yra didesnė nei turto įsigijimo kaina. Kokios mokestinės prievolės kyla bendrovei ir jos akcininkui?