Bendrovės reorganizavimas, atskyrimas, likvidavimas

Situacijos

Gyventojo turimų akcijų pardavimas bendrovės likvidavimo atveju

2020-03-25 Mokesčiai
M. Kučnerė

Kaip apmokestinamos gyventojo turimos Bendrovės akcijos, kai Bendrovei vykdoma likvidavimo procedūra?

Parduoto verslo neapibrėžto atlygio pripažinimas pagal TFAS

2020-02-11 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip pardavėjas turėtų pagal TFAS apskaityti neapibrėžtą atlygį, atsirandantį pardavus verslą?

Atidėjinių restruktūrizavimui pripažinimas pagal 37 TAS

2019-11-28 Apskaita
L. Šileikienė

Restruktūrizavimo atidėjinys yra formuojamas finansinėje atskaitomybėje, jei teisinė ar konstruktyvi prievolė atsiranda ataskaitiniais metais.

Prestižo sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2019-09-26 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Veiklos atskyrimo ar perleidimo atveju susidariusio prestižo sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais.