„Atvirkštinis“ apmokestinimas

1. Atvejai, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

Pirkėjai privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už šalies teritorijoje užsienio apmokestinamųjų asmenų tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVMĮ:

 1. Yra PVM objektas, ir
 2. Nėra neapmokestinamos PVM, ir
 3. Nėra apmokestinamos taikant 0 % PVM tarifą

Prekių pirkėjas, jeigu jis yra PVM mokėtojas, taip pat privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, tiekiamas šias prekes:

 • Dujas, elektros energiją, šilumos ir vėsumos energiją;
 • Prekes, kurios buvo surenkamos ar instaliuojamos Lietuvoje;
 • Prekės tiekiamos PVMĮ 33-1 str. 3 d. nustatytomis sąlygomis (trikampė prekyba).

Jei Lietuvoje neįsikūręs užsienio asmuo vykdo Lietuvoje viršuje nenurodytą veiklą ir nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, privalo apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM už šias užsienio asmens tiekiamas prekes ir (arba) paslaugas. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jei pirkėjas yra užsienio asmuo, kuris neturi padalinio ir (arba) nėra registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje.

Jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas, už užsienio asmens šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pardavimo PVM įtraukiamas į pirkėjo to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Šios apskaičiuotos pardavimo PVM sumos PVMĮ nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.

Pažymėtina, jog užsienio asmenų išrašomuose apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas aukščiau minėtas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, Lietuvos PVM nėra nurodomas.

2.  Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

 • PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas ar dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;
 • PVM, apskaičiuotą už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą;
 • PVM, apskaičiuotą už statybos darbus, kaip jie apibrėžti LR statybos įstatymo 2 str. 90 d., t. y. apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai;
 • PVM, apskaičiuotą už įsigytas prekes ar paslaugas iš prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo – PVM mokėtojo, kuriam teisme pradėta bankroto procedūra (bankrutuojančio ar bankrutavusio). Ši nuostata netaikoma PVM mokėtojomis įregistruotoms biudžetinėms įstaigoms;
 • kitais LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas (pvz., juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas ir laužą, medieną).

Per mokestinį laikotarpį išskaitytos PVM sumos, kurias privalo sumokėti į biudžetą prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), įtraukiamos į pirkėjo (kliento) to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Šios PVM sumos PVMĮ nustatyta tvarka gali būti pirkėjo (kliento) atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.


Klausiate - atsakome

Išlaidų kompensavimo dokumentai

2021-07-07 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokiais apskaitos dokumentais Bendrovė turėtų įforminamti gautas išlaidų kompensacijos sumas?

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

PVM prievolės, kylančios įsigyjant prieigą prie internetinės informacinės platformos iš užsienio apmokestinamojo asmens

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos Bendrovėms kyla prievolė apskaičiuoti atvirkštinį PVM, įsigyjant prieigą prie internetinės informacinės platformos iš užsienio apmokestinamojo asmens?

PVM prievolės, kylančios įsigyjant krovinio kiekio nustatymo (survejerio) paslaugas iš užsienio apmokestinamojo asmens

2021-05-03 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos Bendrovėms kyla prievolė apskaičiuoti atvirkštinį PVM, įsigyjant krovinio kiekio nustatymo (survejerio) paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų?